DELA

Vill satsa på kulturstugor

Övernässtugan (bilden) och Lotsstugan bör utvecklas som en del av projektet ”Stadsmuseum”. Det anser kulturnämnden i Mariehamn som inte vill att stugorna säljs. Däremot vill man överföra Lotsstugan på hamnnämnden och bygga det servicehus som är en förutsättning för en aktiverad användning av Övernässtugan.
Kulturnämnden gav sitt enhälliga utlåtande i frågan vid sitt möte på onsdagen, ett möte som hölls i Övernässtugan. Man har också besökt Lotsstugan under beredningsarbetet.
Att frågan om stugornas framtid kom upp hänger samman med en fullmäktigemotion med Anne-Helena Sjöblom som första undertecknare. I motionen begärdes en utredning om en eventuell försäljning eller uthyrning av Lotsstugan och Övernässtugan och om hur deras kulturhistoriska värde skulle kunna säkras.


Vill inte sälja
Kulturnämnden går enhälligt emot en försäljning och begär i budgetplanen för åren 2009-2011 medel för att ”kunna utveckla verksamheten i byggnaderna som en del av Stadsmuseum”. Däremot anser nämnden att det finns möjligheter att hyra ut stugorna men dessa bör då först rustas upp till en sådan nivå att de kan fungera som möteslokaler.
– Lotsstugan kunde också fungera som bostad om sanitära möjligheter och bättre isolering ordnas, skriver man.


Servicehus ett måste
Det servicehus som planerades i samband med renoveringen av Övernässtugan på 90-talet – och som sedan dess föreslagits i budgetäskanden – anser man bör vara utgångspunkten för att utvidgad verksamhet skall kunna bedrivas på det museala området vid stugan.
– Renoveringen som utfördes var bunden till och förutsatte att servicehuset skulle byggas. Stugans befintliga skick erbjuder inte de möjligheter som i dag krävs för verksamhet i allmänna utrymmen, framhåller nämnden
I utlåtandet noteras också att landskapets museibyrå har påpekat att stugan bör kulturminnesmärkas. Större ingrepp, som till exempel att återigen dra in vatten skulle inte befrämja äktheten, menar man.


Till hamnnämnden
I kulturnämndens budget för 2009 föreslås att Lotsstugans kostnader för avskrivningar, räntor och förvaltning överförs på hamn- och räddningsnämnden, eventuellt fastighetsförvaltningen.
– För att stugan skall kunna hyras ut till enskilda eller föreningar krävs en upprustning av området och byggnaderna. Till fastighetsförvaltningen har skickats förslag på vad som bör göras, skriver kulturnämnden.
Kulturchef Tom Eckerman, som är föredragande i nämnden, säger till Nya Åland att byggandet av servicehuset vid Övernässtugan är centralt om man vill få stugan och området i användning. Servicehuset som bland annat skulle innehålla toaletter, kök och serveringsutrymme är en förutsättning för att själva stugan skall kunna bevaras utan moderniserande ingrepp.
Eckerman hänvisar också till att det i planerna har funnits en mindre utomhusscen på området och också för de evenemang som då kunde hållas vid Övernässtugan behövs också servicehuset.


Köpmannagården
En del av helheten är också Köpmannagården, med sitt museum, som nu ägs av köpmannaföreningen men som man nu inte haft resurser att hålla öppen. Köpmannagården nämns inte specifikt i kulturnämndens utlåtande men Eckerman säger att det funnits ett intresse från föreningens sida att överlåta fastigheten på staden. Hittills har man dock avvaktat från kulturförvaltningens sida. Enligt Eckerman borde föreningen göra en grundlig utredning över gårdens skick, eventuella fuktskador och liknande, innan ett övertagande på allvar kan diskuteras.
– Men också Köpmannagården är en viktig del av helheten i området, konstaterar Eckerman.
Övernässtugan har tidigare använts av marthaföreningen och där har också hållits en del andra möten och små utställningar. Den anses passa utmärkt för småskalig verksamhet av detta slag, viskonserter, litterära uppläsningskvällar och liknande.

JAN KRONHOLM