DELA

Vem skall betala för en levande skärgård?

I en stor artikel i Nya Åland den 14 augusti diskuteras bland annat fiskodlingsföretagens beroende av skärgårdstrafiken. I en annan artikel i samma tidning den 10 augusti hävdas, att fiskodlingsföretagen på Föglö har varit ”bland de mest högljudda kritikerna” i den offentliga debatten om landskapsregeringens förslag rörande framtiden för skärgårdstrafiken. Det bör dock noteras, att dessa företag inte på eget initiativ på något sätt har agerat utåt i media eller debatten i övrigt. Representanter för företagen har på direkt begäran från massmedia artigt och i linje med normalt hyfs svarat på frågor och på begäran från kommunen redogjort för näringens behov och önskemål. Kanske finns det anledning att ändra på denna informationspolicy från bolagens sida?

Denna gång kan dock konstateras, att Nya Ålands redaktör agerat korrekt och gett företaget som citeras möjlighet att på förhand kontrollera riktigheten av uppgifterna i artikeln den 14.8. – visserligen muntligen per telefon. Artikeln innehåller i sig inte några direkta felaktigheter men föranleder vissa förtydliganden och tilläggskommentarer.
Det har tidigare framkommit att det politiska etablissemanget på Åland har som en gemensam allmän målsättning att ”hela Åland skall leva”? Frågan är dock hur och vem som skall betala för det och vad som konkret görs för att uppnå målsättningen. Det är uppenbart, att till exempel trafikminister Veronica Thörnroos inte vill ha kvar fiskindustrin på Föglö. Någon annan slutsats kan inte dras av de framförda förslagen om att företagen skall köpa sig färd från privata företag och att man överväger införande av avgifter för nyttotrafiken på skärgårdsfärjorna. Trafikministern konstaterar även att det är en ”intressant frågeställning” som hon måste fundera på huruvida fiskodlingsnäringen genom ”gratis” färjetransporter ges subventioner som inte är i linje med EU-regelverket!

Trafikministern torde genom sin post ha relativt god insyn i vad en sådan köpt tjänst skulle kosta samt de praktiska konsekvenserna/svårigheterna och bör därmed själv inse dess orimlighet. Tanken att dagens system med avgiftsfri nyttotrafik inom Ålandstrafiken skulle utgöra en subvention till bland annat fiskindustrin är absurd. Skärgårdstrafiken har med rätta jämförts med övriga Ålands vägnät, som vi alla betalar för via skattesedeln. Detsamma gäller skärgårdstrafiken – fiskföretagen på Föglö bidrar med sin inte helt obetydliga del. Om dagens skärgårdstrafik skulle innebära otillåtna näringsstöd gäller detta även all samhällelig infrastruktur, alla branscher och alla företag som använder sig av vårt vägnät och skärgårdstrafiken. Det säger sig självt att resonemanget inte kan hålla!

Vill man av någon anledning ur rättvisesynpunkt jämföra med till exempel nuvarande avgifter för cykelturister bör detta även sättas i relation till vad berörda verksamheter tillför samhället. Fiskindustrin på Föglö genererar direkt och indirekt flera tiotals fasta heltidsjobb året runt och ”exporterar” årligen fisk för i runda tal 40 M€. Det värdesätts tydligen inte speciellt högt!? Näringens betydelse för Föglö kommun som helhet är jämförbar med rederinäringen för hela Åland
Fiskodlingsnäringen har under hård press från internationell konkurrens under inga omständigheter råd med ytterligare driftskostnader. I en sådan situation finns det ännu mindre än tidigare förnuftsmässiga och företagsekonomiska förutsättningar eller grund för att lokalisera sin verksamhet till områden som medför kostnadsökningar, i detta fall den åländska skärgården.

Vill man att hela Åland, inklusive skärgården, skall leva är det motiverat att man från samhällets sida även erbjuder konkurrenskraftiga eller ens rimliga verksamhetsförutsättningar för företags-/näringslivet.
Det för oss tillbaks till grundfrågan ”Vem skall/vill betala för att hålla hela Åland levande”? Fiskindustrin på Föglö betalar redan idag i form av högre driftskostnader och ett evigt pusslande varje dag för att få logistik och arbetstider att fungera, för att därmed kunna hålla kvar verksamheten i kommunen och bidra till en levande skärgård trots att större delen av produktionen och marknaderna/kunderna finns på annat håll.
Föglö den 14 augusti 2012
Ålands Fiskförädling Ab
Olof Karlsson
MAT-fish
Marcus Eriksson