DELA

Varför blundar Centern?

Jag har inget emot Centern och dess medlemmar. Jag är den första att erkänna att Centern tillsammans med andra partier totalt sett tagit många bra beslut genom åren. Jag tycker privatiseringen av skärgårdstrafiken var bra. Även om jag är av annan åsikt så kan jag också respektera att Centern politiskt vill satsa stora pengar på en överadministrerad kommunal sektor med cirka 150 beslutande organ i olika former. Jag själv använder dock hellre dessa pengar till kommunernas service i regionerna. Visa gärna hur Centern kan göra den kommunala strukturen effektivare.

Jag har däremot svårt att förstå varför Centern inte vill förhålla sig till de strukturella underskotten i landskapets budget. Förstår inte heller varför man blundar för en dålig demografisk utveckling i ett stort antal kommuner, samt att försörjningsbördan växer för de få som jobbar i dessa kommuner. Inte heller det faktum att hälften av kommunerna har sin verksamhet finansierad med upp till 40-60 procent. landskapsandelar, trots att landskapsregeringen redan betalar gymnasiet och sjukvården verkar bekymra centern.

Senaste dagarna har talesmännen för partiet gått ut och skrivit att landskapets ekonomi skulle vara i skick. Det budgeterade underskottet år 2016 är helt riktigt över 17 miljoner. Nu när landskapet får en intäkt av engångsnatur i form av flitpeng och Finlands regering lättar på lönebördan i konkurrenspaket så ger Centern återigen sken av att landskapets ekonomi skulle vara långsiktigt hållbar. Även om resultatet på grund av flitpengen för år 2016 isolerat blir bättre än budgeterat så återstår mycket för att få till en långsiktigt hållbar offentlig ekonomi. Dessutom borde målet vara att flitpengen fonderas för att användas i en riktig lågkonjunktur vilket nu inte är fallet.

Det Centern nu låter bli att redovisa är alla löften och nödvändiga investeringar som lämnades obudgeterade och skuffades till kommande regeringar under förra perioden. Ytterligare gjorde man Paf-uttag som inte är långsiktigt hållbara om Paf skall ha resurser för att expandera och hitta nya marknader. Jag har hävdat och hävdar fortfarande att landskapets utgifter måste minskas med minst 25 miljoner euro. Förutom de budgeterade underskottet om 17 miljoner så beslutade förra regeringen om ofinansierade poster så att säga jämställda löner, vindkraftsstöd, hemvårdsstöd, med mera. Totalt kommande löpande kostnader i intervallet 6–10 miljoner. Vidare lovade man finansiera olika investeringar Vårdöbron och Pommerndockan med mera men budgeterade ingenting. Därmed kunde en större kassa visas upp. Ytterligare har man tillsammans med regeringen denna period beslutat om nya pengar ”stödpaket” till chips till en kostnad om 5-6 miljoner euro. Även nya pengar till integration och undervisning i svenska har tillkommit. Lägg därtill att pensionsskulden till stor del skall hanteras via budget och bilden av det verkliga strukturella underskottet blir tydligt.

Ja, visst skall vi vara optimister, ha framtidstro, jobba för tillväxt och innovationer men skall vi få till en framåtsyftande arbete och debatt så måste man förhålla sig till verkligheten, och inte stoppa huvudet i sanden. Landskapsregeringen har inte rusat på utan jobbar precis så som centern skriver långsiktigt och på alla plan för att komma till rätta med ekonomiska problemen, vilket är en förutsättning för tillväxt, stabilitet och säkrandet av den offentliga servicen. Det belyses av att inbesparingarna är planerade till måttliga 6,7 milj euro nästa år. Just över en procent av det offentliga Ålands ekonomi.

Jörgen Strand

Moderat samling