DELA

Vårdslös hantering av skattemedel

Med anledning av de svar som infrastrukturdirektören (ID) ger till Ålandstidningens den 12 juni och till NÅ den 21 juni på min insändare om upphandling av konsulttjänster till Mariebad, vill jag påpeka följande:

I media försvarar ID sin rätt att göra upphandlingar upp till 150 000 euro utan konkurrensutsättning och utan att nämnden har godkänt eller budgeterat för dessa. Detta trots skrivningen om budget i nämndens delegeringsfullmakt och trots att stadens upphandlingsregler, enligt stadsdirektören, är att även mindre upphandlingar ska konkurrensutsättas.

I en uppdragsbekräftelse som ID undertecknade den 15 november 2017 framgår att han direktupphandlat konsulttjänsterna av Projektarrangemang till ett rörligt arvode.

Den 17 november 2017 två dagar senare gör ID ett beslut om direktupphandlingen, utan konkurrensutsättning, där han uppskattar kostnaden till 137 500 euro exklusive moms.

Det finns en transaktionslista i infrastrukturnämnden daterad den 15 maj 2018 med konsulträkningar på 192 832 euro från konsultbolaget Projektarrangemang.

På infrastrukturnämndens möte den 4 juni 2018 framgår att kostnaderna för konsulttjänster från Projektarrangemang sammantaget överstiger 190 000 euro och om man går in för att utföra en renovering av Mariebad kommer det att åtgå utöver de som redan i dag använts ca 100 000 euro för projektledning och övervakning.

ID:s förslag var att ”Nämnden bekräftar tidigare konsultuppdrag och avtal och ger Projektarrangemang i uppdrag att slutföra uppdraget i enlighet med avtalet”.

Nämnden går inte med på ID:s förslag utan bordlägger ärendet.

Vad hade hänt om nämnden godkänt förslaget? Summan konsultkostnader hade då troligen överstigit EU-tröskelvärde för EU-upphandling vilket gjort upphandlingen än med kontroversiell.

Men visst blir man förvånad över att ID på Ålandstidningens fråga om kostnaderna svarar, att den ursprungliga beställningen inte överstigit gränsen 150 000 euro. Men enligt nya prognoser kommer kostnaderna att överskrida 150 000 euro.

Innan infrastrukturavdelningen tog över ansvaret för Mariebad, skötte därvarande personalen tillsammans med åländska entreprenörer i 13 år underhållet och servicen av vattenreningen på Mariebad. Särskilt därför hade det varit förnuftigt och praktiskt att också kunniga åländska entreprenörer varit inblandade. Men åter igen visar det sig att bristen på förtroende för åländska entreprenörer är mycket kostsamt för oss skattebetalare.

Det är ett stort problem när en så viktig avdelning som infrastrukturavdelningen inte fungerar tillfredsställande. Här måste de stora partierna, socialdemokrater, liberaler och moderater som är i majoritet i nämnden ta sitt ansvar. Det kan inte bara vara Holmberg och Axelsson som ser och tar tag i problemen.

Tyvärr verkar den här vårdslösa hanteringen av skattemedel få fortsätta oavsett stadens regelverk och policy för upphandlingar.

Varför ska vi ha upphandlingsregler om ingen följer dem?

ROLF GRANLUND (ÅF)