DELA

Tillsammans är vi starka

Vi obundna har hela tiden arbetat för att vi ålänningar ska få ett större inflytande i det europeiska samarbetet och har hävdat de fyra s.k. inflytandefrågorna gentemot Finland.
En lösning av samtliga inflytandefrågor har varit en viktig faktor för oss för att säga ja till Lissabonfördraget. Ett enhälligt Lagting förde en lagmotion till Finlands riksdag 2006 där vi gemensamt yrkade på våra möjligheter att kunna delta på ett mer fullvärdigt sätt i det europeiska arbetet.

Ingen har kunnat säga och därmed inte heller kunnat övertyga mig om vad det betyder att Åland utan egen representation och inflytande nu går in i Lissabonfördraget.
Vad betyder det för självstyrelsen, för vårt förhållande till Finlands lagstiftningsmakt, för demilitariseringen och neutraliseringen, för polisväsendet, etc? Särskilt med beaktande av att ”den nya staten” EU kan fatta majoritetsbeslut. Vad blir nästa lagstiftningsområde vi tappar? Ska det bli förbjudet för fritidsfiskare att leverera abborrar till Seagrams?

Vi kan nu konstatera efter omröstning i Självstyrelsepolitiska nämnden, att endast två partier står fast vid det vi alla gemensamt sagt tidigare. Samtliga andra partier har släppt strävan i samband med Lissabonfördraget att stärka självstyrelsens roll i Finland och i Europa. Vi ser inga garantier för att uppnå ett acceptabelt slutmål eftersom landskapsregeringens arbete i den här frågan är nerlagt.

Till sist vill jag kommentera FSs medverkan i budgetberedningen tillsammans med landskapsregeringen.
Jag förstod aldrig anledningen till varför FS gav sig in i det. Inte så länge vi har parlamentarism d.v.s. landskapsregeringspartierna bildar en majoritet och resten blir i minoritet och bildar opposition.
Majoriteten presenterar, ansvarar och verkställer medan oppositionen synar och granskar och kommer med alternativ. Om vi verkligen vill åstadkomma breda lösningar och samförstånd bör i så fall landskapsregeringen bjuda in samtliga partier till diskussion.
Följdfrågan blir då om vi överhuvudtaget skall ha de stora drakarnas modeller i vårt lilla samhälle. Vi borde kanske starta en diskussion om avskaffande av parlamentarismen och i detta svåra ekonomiska läge istället tala för en samregering för att tillsammans lösa de för Åland stora ekonomiska svårigheterna vi har framför oss.

Obunden samling
gm Gun-Mari Lindholm
partiordförande