DELA

Ta kvinnovåldet på allvar

Överallt i världen utsätts kvinnor för våld av sina män. Detta förekommer i alla samhällsklasser, åldrar, bostadsområden och yrkesgrupper. Åland är inget undantag. Även här utsätts kvinnor för hot och våld i nära relationer.
Våldet är fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. Oftast vågar inte kvinnan polisanmäla mannen, ibland med risk för sitt eget liv. Barnen blir ofta vittnen till våldet och kan få livslånga själsliga sår.

Kvinnojourer finns till för att hjälpa och stöda kvinnor och barn som blir utsatta för våld. Kvinnojourerna är en fristad där kvinnor jobbar med kvinnor, tystnadsplikt råder och kvinnans intressen tillvaratas. Kvinnojourens stöd kan betyda att kvinnan vågar lämna ett våldsamt förhållande. Kvinnojouren erbjuder hjälp vid polisanmälan, rättegång och skyddsboende.

Åland måste ta frågan om kvinnovåldet på allvar och garantera dessa kvinnor och deras barn trygghet och säkerhet. Bäst låter det sig göras genom att starta ett kvinnohus på Åland. Där kan också erbjudas utbildning för att höja medvetenheten om våldsproblematiken i samhället och öka kompetensen bland de yrkesgrupper som oftast kommer i kontakt med utsatta kvinnor, ex. polis, vårdpersonal och socialarbetare.
Alltför ofta saknas det kunskap om dessa kvinnors livssituation, våldets mekanismer och kvinnor riskerar att inte bli tagna på allvar.

Alla i samhället tjänar på att det finns ett kvinnohus, fler kvinnor kan komma ur sitt elände och många kan undvika att hamna i en våldsrelation genom ökad kunskap. Samhället hjälper alla medborgare med ett kvinnohus genom att alla utsatta mödrars, systrars, döttrars och hustrurs tillvaro kan tryggas.
Både i Sverige och Finland finns kvinnohus och behovet där är stort. Jag vill arbeta för att förverkliga ett också på Åland.
Frida Halvorsen (s)
Kandidat i Saltvik