DELA

Svikna löften om Leader

Socialdemokraterna har starkt ifrågasatt varför landskapsregeringens Leader-program missgynnar de åländska ideella föreningarna, så som byalag, jaktlag och idrottsföreningar, i jämförelse med motsvarande organisationer både i Finland, Sverige samt inom resten av EU.
På Åland kan en förening få högst 10 procent i investeringsstöd om man finns i Mariehamn, 20 procent för landsbygdsföreningar och 30 procent i skärgården.
I Åboland ger Leader stöd upp till 70 procent för föreningars investeringar. Det har man gjort t ex på Utö.

Socialdemokraterna har under många, många år arbetat för att Leader-programmen skall tas med i det åländska landsbygdsutvecklingsprogrammet och vi har också, under den förra regeringen, verkat för att stödprocenten skall vara 50 för ideella föreningar.
Detta ändrade den nuvarande landskapsregeringen genom sitt beslut den 31 januari 2008. Vi är många som har levt i den tron att det är möjligt att få 50 procent också för investeringar till en ideell förening. Det var ju det som den av regeringen anställde Leader-samordnaren Roger Silver informerade de åländska kommunerna och föreningarna om under 2008. Varför ändrar regeringen spelreglerna under pågående match?

Att planera, starta och driva Leader-projekt är en form av samhällsbyggande, ett åtagande man gör gemensamt i den by eller den förening som man verkar. Resultat från andra områden i Norden visar att projekten har ökat sammanhållningen i byarna, höjt attraktionskraften i området och skapat sysselsättning och nya jobb.
Var finns den politiska viljan att att hela Åland skall vara livskraftig och ha minst samma förutsättningar som våra närområden?

Förutsättningarna för det åländska Leader-programmet och möjligheten för föreningar att få investeringsstöd ligger långt under de nivåer som finns i t ex Nyland, Åboland och Österbotten.
Vi kräver att regeringen i brådskande ordning ändrar LBU-programmet så att det åländska föreningslivet och de ideella krafterna inte missgynnas så som är fallet nu. För tillfället finns det ett tiotal planerade projekt samt ett trettiotal idéer om vad som skulle kunna göras inom ramen för Leaderprogrammet.
Tänk vilken nytta för hela norra Åland det blir om Vikingabyn och Germundö alpin och många andra föreningar skulle erhålla 50 procent i investeringsstöd istället för endast 20. Om landskapsregeringens obevekliga inställning består riskerar man att de 1,5 miljoner euro i Leader-medel som beviljats under perioden 2007-2013 inte kommer Åland till nytta utan pengarna överförs outnyttjade tillbaka till EU.
Ännu en gång sviker regeringen och Centern sina löften om att hela Åland skall leva.
Carina Aaltonen (S)
Barbro Sundback (S)
Camilla Gunell (S)