DELA

Strategi för psykisk hälsa välkomnas

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030. Psykosociala förbundet välkomnar strategins starkare fokus på psykisk hälsa som en kraftgivande resurs och de nya verksamhetsformer som den möjliggör. Strategin bygger på gemenskap i vardagsmiljön och sänker tröskeln för att söka hjälp då det behövs. Strategin understryker rätten till psykisk hälsa ur ett människorättsperspektiv samt vikten av omfattande tjänster som bygger på individuella behov i olika livsskeden. Gränsöverskridande samarbeten behövs för att föra olika sektorer samman, och öka tillgången till hälsofrämjande insatser i vardagen. Samarbete och förbättrade kommunikationskanaler krävs också för att trygga den somatiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa, vilka riskerar en förkortad livslängd på grund av ojämlik tillgång till livsviktiga medicinska ingrepp och behandlingar. Den nya strategin minskar målmedvetet stigmat kring psykisk ohälsa och livshotande ojämlikhet.

Strategin innebär också ett efterlängtat suicidpreventivt program. Vi är många som talat oss varma för att Finland borde sälla sig till skaran länder som satsar på att förebygga självmord på ett övergripande och målmedvetet sätt. Ändringsprocessen, som den nya strategin medför, kräver ett starkt ledarskap, vilket också poängteras. Strategin kommer att spänna över flera regeringsperioder – en god nyhet med tanke på att ändringsprocesser tar tid.

Psykosociala förbundet har deltagit i beredningen av strategin genom att lyfta fram att de tjänster, verksamhetsmodeller och åtgärder som nämns också ska finnas på svenska, vilket bör beaktas redan i planeringsskedet. För att de språkliga rättigheterna ska förverkligas behöver vi, förutom svenskspråkiga tjänster, säkerställa att det också finns förutsättningar för forsknings- och utvecklingsverksamhet på svenska.

Psykosociala förbundet och dess medlemsorganisationer välkomnar den nationella strategin för psykisk hälsa och ett nationellt program för suicidprevention. Om den nya strategin ska uppfylla sitt syfte att minska utanförskap och öka delaktighet, måste åtgärderna beakta och inkludera de språkliga minoriteterna.

Psykosociala förbundets höstmöte 6.11.2019

CHRISTER RÖNNLUND, ORDFÖRANDE
BODIL VIITANEN, VERKSAMHETSLEDARE