DELA

Stoppa inte en fastighetsägare som vill bygga!

En knapp majoritet i stadsstyrelsen har beslutat att initiera en ändring av detaljplanen för tomterna Storängen-9-7 och tomt Storängen-9-8 UTAN att ägaren anhållit om det. Samtidigt har ett byggnads-, tillika rivnings- och åtgärdsförbud utfärdats för tomterna.

I sammanhanget bör nämnas att det skett genom att åsidosätta demokratin i och med att Birgitta Johansson (ÅF) beslutades vara jävig trots att hon inte är det i den här specifika frågan. Det skedde på grund av att man tog två beslut i samma ärende. Möjligheten för att lösa jävsproblematiken fanns genom att dela upp besluten i två separata ärenden, vilket jag också föreslog. Majoriteten valde att köra på, rösta bort en ledamot från styrelserummet och driva igenom förbudet. Ett tillvägagångssätt som inte är värdigt en demokrati.

För ovan nämnda tomter finns en av stadsfullmäktige beslutad och en i laga kraft vunnen stadsplan. Således fanns möjligheten till att riva fastigheterna efter anmälan varefter bygglov kunde sökas för nybyggnation enligt gällande planer och regler. Det finns ingen anledning att försvåra och förhindra detta utan snarare är det viktigt att bejaka utveckling av centrum genom att tillåta rivningen och möjliggöra för nybyggnation på dessa centrala tomter.

Petri Carlsson (MSÅ)

Stadsstyrelsens ordförande