DELA

Stadsplan gav 838 000 euro

Bio Savoy är k-märkt på ägarens egen begäran. Vid en k-märkning kan lättnader i gällande krav och tilläggsbyggrätt beviljas med krav om motprestationer vad gäller bevaring och underhåll av den k-märkta byggnaden.

Detta styrs genom en stadsplaneändring. Därtill kan via ett separat avtal, med separata villkor, beviljas renoveringsstöd.

Om man inte har för avsikt att följa villkoren i stadsplanen och avtalet ska man inte ingå dessa. Som byggherre i ett projekt, litet som stort, har man ett ansvar att hålla reda på vilka regler som gäller och vilka avtal man ingått. Om man inte vet är man skyldig att ta reda på.

I fallet Bio Savoy har man, på fastighetsägarens begäran, gjort en stadsplaneändring och i samråd ställt upp villkoren för detta. Detta framkommer på Patrik Landells ansökan om stadsplaneändring. Nedan en redovisning av stadsplaneändringen och en uppskattning av ändringens värde:

 Tilläggsbyggrätt 1 200 m² x 400 €/m² = 480 000 €.

 Ändring i bilplatsnormen från 68 till 7 platser, 61 platser faller bort. 61 x 2 600 € (priset för en friköpsplats i området) = 158 600 €.

 Stöd för restaureringen 200 000 €. Räknas som ett värde eftersom det beviljats tack vare att byggnaden k-märkts.

 Ändring av fastighetens användningsändamål från BVA (Bostäder och affärslokal) till HBF (Kvartersområde för handel, förvaltning, service, kultur och bostäder). Detta har ett värde eftersom det möjliggör en mycket flexiblare användning av fastigheten. Däremot är det svårt att sätta en siffra på det.

Totalt har ett värde på 838 600 € fåtts tack vare stadsplaneändringen. Detta under förutsättningen att avtalsvillkoren och villkoren i stadsplanen följs.

Ett av de viktigaste villkoren som både finns med i stadsplanen och i avtalet man ingått är: ”Vid varje planerad förändring samt vid alla större underhållsåtgärder som rör både byggnads exteriör och interiör samt vid slutgranskning av åtgärderna skall byggnadsvårdsexperter med erfarenhet av vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader tillfrågas (museibyrån och stadsarkitektkontoret).”

Detta villkor finns med av en enda orsak: Att man inte ska hamna i den situationen man är i i dag.

CAMILLA HÄGGLUND

BYGGNADSNÄMNDENS ORDFÖRANDE

LEIF ANDERSSON

BYGGNADSINSPEKTÖR