DELA

Staden behöver framåtsyftande entreprenörer!

Entreprenörerna Dennis & Macke har investerat i fastigheter i staden och har idéer för en utveckling av staden. Gott så.

Utveckling av staden är precis det som fullmäktige har beslutat om nu när staden gör en delgeneralplan för absoluta centrum. Riktlinjer för staden har tagits fram av en kommitté där även undertecknad deltagit och visionen är en funktionell och framtidsinriktad stad.

I det läge som staden ändrar i sina planer uppkommer ett mervärde där detaljplaner för en fastighetsägare kan utöka men även frågan om att bevara äldre byggnader hamnar på bordet. Samtidigt kan även befintliga planer förverkligas då staden inte lagt ett byggförbud under planeringstiden.

Delgeneralplaner är tänkta att vara långsiktiga med minst 30 års perspektiv men nackdelen är att planeringen tar tid. Då beslut om byggförbud inte tagits kan det som nu är fallet, uppstå ett behov att från fall till fall besluta om ett byggförbud då man behöver klargöra vilken den tänkta planeringen är. Speciellt då fastighetsägaren önskar riva hela byggnader innan ett nytt byggnadslov beviljats för fastigheterna.

Stadsstyrelsen har därför fått på sitt bord att besluta om hur Dennis och Mackes planering kan fortsätta under tiden som staden tar fram absoluta centrums delgeneralplan. För att få en rättssäker hantering av ärendet som dels kan följa nuvarande detaljplan men som även kan beakta en delvis förändrad plan för hela området behöver staden bereda en ny plan i samråd med fastighetsägarna. Det ärendet har påbörjats och omfattas av förvaltningsdomstolen. Den nya detaljplanen ska behandlas av stadsutvecklingsnämnden och beslutas av fullmäktige enligt stadens förvaltningsstadga.

För att vi även framöver ska kunna ha en öppen, rättssäker och trygg beredning av stadens ärenden som samtidigt ger en framtida utveckling av staden förslår jag att stadsstyrelsen behandlar denna fastighet skilt från de övriga. De åtgärder som andra fastighetsägare har på gång efter att nyligen fått sina ändrade planer behöver få fortgå.

Därför omfattar jag inte att staden i detta skede lägger ett byggförbud i hela absoluta centrum.

Erica Sjöström (C)

2:a vice ordförande i stadsstyrelsen