DELA

Specialpedagoger en viktig investering

I december 2018 skrev finans- och näringsutskottet följande i sitt betänkande om budgeten för 2019:

”Under utskottsbehandlingen har det framkommit att specialpedagoger skulle kunna vara en resurs till att utveckla skolornas och lärarnas kunskaper för dessa elever [elever med särskilda behov]. Utskottet har också erfarit att arbetet med att samordna skolpsykologer har tagit steg framåt, att fortbildning för lärare kommer att genomföras och landskapsregeringen ser över möjligheten att ordna specialpedagogutbildning genom Högskolan på Åland, då denna utbildning endast finns i Sverige.”

Vart har det arbetet tagit vägen nu?

En utveckling har skett i högstadiedistrikten och man har gått in för ”studios”. Studios är då att man jobbar i sin skola i mindre klass men jobbas för en integrering i den större klassen på sikt.

Men fortsättningsvis så behövs mer stöd och hjälp för elever och lärare.

Under min tid som ledamot i lagtinget så såg jag vissas tveksamhet till att införa specialpedagoger på Åland. Men det var ändå en majoritet som såg möjligheten att införa det här.

Har det arbetet nu helt upphört? Med minister Hambrudds tidigare arbetserfarenhet så trodde jag nu på en större förståelse för elever med särskilda behov. Men snart har ett år gått och det är fortfarande tyst. Jag hoppas man på Åland ser möjligheterna att införa den behörigheten på Åland.

En investering i våra barn är en investering i vår framtid. Att fler barn får den hjälp de behöver på vägen. Jag vet att våra lärare gör sitt bästa. Specialpedagogen hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd.

Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska, neurologiska eller intellektuella funktionshinder. Specialpedagogen kan också vara ett pedagogiskt stöd åt lärare. Det är inte att man misstror dagens lärare genom att införa detta.

Vi behöver ge tillräckligt med mångprofessionellt stöd i skolan – skolkuratorer, specialpedagoger och skolpsykologer behövs alla. Vi behöver se att det finns tillräckligt med stöd.

Dessa frågor har jag under mina år i Ålands lagting jobbat för, och jag kommer att fortsätt följa detta. Jag hoppas nu verkligen att det händer något och inte är bara prat än en gång.

GÖTE WINÉ