DELA

Snuset och EU:s tobaksdirektiv

Göran Lindén ger i en insändare i Nyan uttryck för att snusfrågan delar meningar. Insändaren är en kommentar till den artikel som snuset som ingick i min EU-informationstidning som utkom förra veckan. Snusfrågan är alltså aktuell som en del av revideringen av EU:s tobaksdirektiv. För egen del har jag hela tiden understrukit att revideringsprocessen ger så väl snusförespråkarna som motståndarna möjligheten att komma till tals.

Min uppfattning i snusfrågan bottnar i det faktum att snusandet fortsättningsvis är vanligt i Finland trots att försäljningen varit förbjuden inom landets gränser i femton år. Snuset införskaffas som känt på färjorna och via Sverige. Samtidigt är andra typer av tobaksprodukter fortsättningsvis tillgängliga i butikshyllan i vårt land. Det rådande läget har lett till att många upplever att EU:s tobakspolitik inte är linjär. Finland uppbär idag rätt höga skatter på tobaksprodukter. Dessa skatter kan användas för hälsobefrämjande arbete. För snuset som konsumeras i Finland får vi däremot inga skatteintäkter.

Påståendet om att SFP skulle stöda Swedish Match marknadsföring är osakligt och hör inte hemma i diskussionen. SFP har sedan medlet av nittiotalet i sina partidagsbeslut ifrågasatt snusförbudet. Göran Lindén lyfter upp statsrådets mål om att Finland år 2040 skall vara fritt från tobaksprodukter. Den dag detta faktiskt förverkligas kommer säkert snusförbudet också att upplevas vara motiverat.
Carl Haglund
Europaparlamentariker