DELA

Snus i svenska butiker på åländska fartyg?

I den här debattartikeln föreslår jag att ett argumentationsexempel eller kanske också en möjlig konkret lösning på snusförbudet är att sälja snus i svenska butiker som hyr utrymmen på åländska fartyg
Det är värt att vända på alla stenar och snusburkar för att hitta en lösning på EU-kommissionens hot att stoppa snusförsäljningen på passagerarfärjor registrerade på Åland eller i Finland.
En åländsk och finlandssvensk tradition, gemensamt marknadsområde med Sverige och snus som mer hälsosamt än inhalerad tobaksrök från egna eller andras cigaretter tycks vara argument som inte håller.

Landskapsregeringen har, förutom dessa argument, diskuterat den territoriella omfattningen av lagstiftningen om snusförbud. Reglerna för flagg, registreringsort och territorialvatten kan medge en försäljning med striktare reglering än idag.
Den vikigaste utgångspunkten är dock konkurrensaspekten. Passagerartrafiken är kapitalkrävande och snusförsäljningen har en så stor betydelse för den totala försäljningsmarginalen att ett snusförbud kan leda till utflaggning med förödande ekonomiska konsekvenser för Åland.
I detta perspektiv borde likvärdiga konkurrensvillkor ha en större principiell betydelse än snusförbudet.

Ett alternativ, som exempel i argumentationen eller kanske som en konkret utväg, är att tillåta att svenska butiker som hyr in sig på fartygen kan sälja enligt svensk lagstiftning på svenskt eller internationellt farvatten.
Principen med inhyrda butiker har prövats i samband med tonnageskatteregimer i EU för att växla inkomster av försäljning av skattefria varor till hyresinkomster där avdrag kan göras för kostnader i den övriga verksamheten.
Butiken kan ägas av rederiets dotterbolag, där ett visst skatteläckage kan uppstå. men en utflaggning av fartyget skulle undvikas.
Kanske ett långsökt förslag, men inte mera orimligt än snusförbudet i sig.
Olof Erland