DELA

Slutreplik till Rolf Granlund

Med landskapets ekonomi i balans menar jag att landskapets intäkter är lika stora eller överstiger landskapets kostnader och att influtna medel täcker eller överstiger utbetalningarna. Då det är fråga om offentliga finanser brukar man anse att denna balans ska uppnås som ett genomsnitt under en konjunkturcykel.
Vid dåliga tider ska den offentliga sektorn gasa och stimulera medan man under de goda åren ska samla i ladorna. Man kan alltså ha underskott eller överskott under ett enskilt år under en konjunkturcykel men ändå ha ekonomin i balans räknat på hela konjunkturcykeln.
Nej, jag är inte överens med Rolf Granlund om att landskapets beräknade pensionsansvarsskuld uppgick till 400 miljoner euro i bokslutet för år 2013. Den korrekta siffran är nämligen 727,6 miljoner euro.
Karl-Johan Fogelström (s)