DELA

Slå inte ihop Hamn- och Räddningsverken

Stadsstyrelsens majoritet föreslår för fullmäktige att Hamn- och Räddningsverken ska slås samman till en förvaltning och ledas av en Räddnings- och säkerhetsdirektör, som tillika ska vara chef för Räddningsverksamheten.
Undertecknade stadsstyrelseledamöter Karl-Johan Fogelström och Barbro Sundback har reserverat sig mot beslutet att i slå ihop de två förvaltningarna.

Vi anser att Hamnverkets och Räddningsverkets verksamhetsområden är till den grad olika till innehåll och karaktär att endast marginella synergieffekter eller samordningsfördelar kan uppnås vid en sammanslagning. I beredningen av ärendet har heller inte presenterats någon utförlig och övertygande analys som pekar på ökad effektivitet eller större ekonomiska vinster.
Hamnverksamheten är enligt vår mening alltför central och viktig för stadens ekonomi och ansikte utåt för att bli ”lillebror” vid en sammanslagning av de två förvaltningarna. Hamnverksamheten bör enligt vår mening fortsatt drivas som en fristående förvaltning under ledning av en person med bred kompetens och vara direkt underställd stadsdirektören.
Stadsstyrelsens majoritet föreslår inrättandet av en hamnchef för vilken kompetens- och lönenivån ligger lägre än den för Hamn- och räddningschefen, vilket i praktiken innebär att hamnverksamheten klassas ned.

Vi anser vidare att posten som Hamn- och säkerhetsdirektör är en helt ny tjänst. Tidigare under beredningen har också stadsdirektören beskrivit det som en ny tjänst, något som stadsdirektören dock strök vid ärendets behandling den 10.12.2009. Stadsstyrelsens majoritet föreslår att den nuvarande brandchefens tjänstebenämning ändras till Hamn- och säkerhetsdirektör.
I och med denna ändring skulle alltså den nuvarande brandchefen automatiskt upphöjas till Hamn- och säkerhetsdirektör! Beslutet att addera totalansvaret för hamnverket och Pommern till brandchefens nuvarande ansvarsområde är enligt vår mening en så stor förändring av innehåll och omfattning av brandchefens tjänst att det i själva verket innebär inrättandet av en helt ny tjänst, som följaktligen bör godkännas av stadsfullmäktige.
Fullmäktige har också rätt att få veta vad inrättandet av den nya tjänsten har för ekonomiska konsekvenser för staden.

Kravprofilen för Räddnings- och säkerhetsdirektören beskrivs så här: ”Kunskaper och färdigheter: Administration, ekonomi, juridik, byggande, miljö, språk, räddningsfrågor och sjöfart (märkligt nog krävs inte kunskap i säkerhetsfrågor).
Personlighet: Visionär, social kompetens, strategisk, ledare, balanserad, stark, rättsuppfattning, självkännedom, empatisk. Erfarenhet: Ledarskap, utvecklingsarbete”.
Vi anser att diskrepansen mellan kravprofilen för den nya tjänsten som Hamn- och säkerhetsdirektör och nuvarande brandc hefens curriculum vitae (cv) är oacceptabelt stor. Vi vill i detta sammanhang betona att vi anser att vi har en bra och kompetent brandchef. Avsikten med att upprätta en kravprofil måste rimligtvis vara att man avser rekrytera personer som på ett acceptabelt sätt uppfyller de uppställda kraven.
Det kan inte anses som seriöst och professionellt att först upprätta en kravprofil för en ny tjänst bara för att i nästa ögonblick underlåta att tillämpa den vid tillsättandet av tjänsten i fråga.

Vi anser att man i detta skede inte ska slå samman Räddningsverket och Hamnverket. Däremot talar erfarenheten för att de förtroendevalda för Hamn- och Räddningsverk mycket väl kan fortsätta som en gemensam nämnd, där resp. verkschef rapporterar var för sig.
Vi föreslår därför att en ny hamndirektör rekryteras att tillträda den första juni 2010 då den nuvarande hamndirektören går i pension. Med en självständig och kompetent hamndirektör garanteras M ariehamns och hamnens intressen och utveckling bäst.
Kalle Fogelström (s)
Barbro Sundback (s)