DELA

Skattegottgörelsen ska användas för att få tillväxt på Åland

Skattegottgörelsen ger en indikation på hur våra bolag står sig i förhållande till bolagen i riket. Den visar på utvecklingen i skatteinbetalningarna både på Åland och i Finland. Om skatterna ökar enbart i Finland, kommer skattegottgörelsen till Åland att minska.

Skattegottgörelsen är nu nere på samma låga nivå som år 2002, kring 6,7 miljoner. År 2007 var beloppet 35 miljoner. Det är en tydlig signal på att våra bolag sammantaget inte går lika bra som förr.

Orsakerna till den stora minskningen av skattegottgörelsen är att de konjunkturkänsliga samfunds- och kapitalinkomstskatterna har haft en sämre utveckling på Åland än i landet som helhet. Genom att samfundsskatterna för närvarande är historiskt sett mycket låga, ska de inte användas till för att täcka ökande driftskostnader i landskapet.

Vi behöver ett regelverk för vad skattegottgörelsen får användas till och som begränsar deras användningsområde till främst återinvesteringar som genererar nya arbetsplatser och ökade skatteinkomster.

Tony Asumaa (Lib)