DELA

Skärgårdstrafiken navigerar i rätt kurs

Det är trevligt att ta del av den förändringskraft som finns i den åländska skärgården idag. Skärgården upplever en inflyttning, också av barnfamiljer, som till och med på vissa håll skapat en bostadskö. Att möjligheterna, kunskapen och vanan med distansarbete tas tillvara i kölvattnet av pandemin kan vara en bidragande orsak.

En hållbar trafik är och kommer alltid att vara en viktig pusselbit för att förstärka skärgårdens attraktionskraft. Att det finns en regelbunden trafik till de bosatta öarna i skärgården är helt centralt. Trafiken är en livsnerv för basservice till skärgårdsborna, besöksnäringen, transporter och framtida utvecklingsmöjligheter.

 

Dessvärre har de frigående färjorna en medelålder på 33 år. Åland har under flera regeringar lagrat en stor investeringsskuld i skärgårdstrafikens tonnage. Flottan är fossildriven, föråldrad och därmed dyr i underhåll och drift. Nästan en tiondel av Ålands territoriella utsläpp kommer från skärgårdstrafiken.

Åland kan inte fortsätta så här. Både kortsiktiga och långsiktiga lösningar behövs för att ställa om tonnaget. Alla tillfällen vi får chansen att göra konkreta förbättringar ska fångas. Den begagnade norska färjan är ett sådant exempel. Genom att ersätta Viggen med denna färja på Åva-Osnäs kan den äldsta färjan i vår flotta – Gudingen – fasas ut genom att Viggen sätts in på södra linjen. Beräknade inbesparingar i utsläpp är på årsbasis 765 ton på Åva-Osnäs och 251 ton på södra linjen. Viggen ger dessutom en kapacitetsfördubbling i förhållande till Gudingen vilket är något som önskats särskilt sommartid.

 

Det här är bättre än ingenting men det är självfallet inte tillräckligt. Den långsiktiga målsättningen måste vara en helt fossilfri skärgårdstrafik. Det är dags att sätta ett årtal för att uppnå det målet i enlighet med Parisavtalet, och därefter ta fram en plan för de investeringar som måste till för att uppnå målet. Förutom det faktum att vi måste ställa om trafiken ur hållbarhetssynpunkt är det i högsta grad en ekonomisk risk att ligga på latsidan i investeringstakten då EU snart kommer att införliva sjöfarten i systemet med utsläppshandel. Det är därför glädjande att landskapsregeringen nu aviserar att medel ska avsättas för att ta fram en plan för omställningen under 2022.

 

De fossilfria drivmedel som närmast kommer att vara på fråga är el och vätgas. I vår skärgård är vätgasdrift bäst där batterikapaciteten inte ännu räcker till, alltså Hummelvik-Torsholma och Långnäs-Galtby. På längre sikt, då storskalig havsbaserad vindkraft kan stå för produktionen, kunde också de större fartygen drivas med grönt producerad, inhemsk vätgas.

Hållbart initiativ gav ett tydligt löfte att snabba på omställningstakten. Vi är stolta att ingå i en landskapsregering som dels tar itu med de akuta utmaningarna med förnyelsen av skärgårdsflottan här och nu, dels blickar framåt och lägger upp en plan för omställning av helheten. Det är viktigt för att ge framtidshopp till skärgården och kommande generationer.

SIMON HOLMSTRÖM

LAGTINGSLEDAMOT (HI)