DELA

Signilskär-Märkets naturreservat

Svar till styrelsen för Ålands Natur och Miljö.
Landskapsregeringens beslut om Signilskär-Märket står fast. Reservatet har en ytvidd av ca 22 500 hektar, varav land utgör ca 400 hektar och kan betraktas som ett marint reservat.

Som styrelsen påpekade i sin insändare inrättades reservatet för att skydda landskapsbilden, växt- och djurlivet, särskilda kultuframkallande naturtyper samt för att tillgodose mark för friluftslivet. En bidragande orsak var dessutom sjöbevakningens iakttagelser. Den ökande sjötrafiken i nord-sydlig riktning på Ålands hav medförde att fartygen ginade genom Signilskärsfjärden med risk för grundstötning och oljeutsläpp.
Det påskyndade beslutet att inrätta reservatet. Det stora hotet mot Signilskärs arkipelagen var således sjötrafiken i nord-sydlig riktning. Det hotet är avvärjt.

Eckerölinjens traditionella farled och rutt går dagligen genom reservatet i öst-västlig riktning.
Enligt landskapsregeringens beslut är det tillåtet att färdas i utprickade farleder.
Norra farleden är en trallad farled som använts av Eckerölinjen vid speciella förhållanden, till exempel extremt isläge.
Landskapsregeringen anser att det är rimligt att norra farleden prickas och där med blir en officiell farled.
Katrin Sjögren (lib)
social- och miljöminister