DELA

Sänka avgifter för företagen?

Näringsministern Fredrik Karlström (MSÅ) utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att till exempel investera i energibesparande åtgärder. Alla företag är skyldiga att i enlighet med 4 § miljöskyddslagen alltid tillämpa bästa tillgängliga teknik, BAT, i sin verksamhet. Hur BAT ska bedömas klargörs i 4a §. Detta avser bland annat energieffektivitet, minskning av avfallsmängder och farlighet, möjlighet att återanvända eller återvinna avfall och ämnen, utsläppens art, mängd och verkningar, med mera.

Är det då rätt att det offentliga (skattebetalarna) ska bekosta företagens lagenliga ansvar? Investeringar i energieffektivisering med mera ska ju betala sig själv. Om samhället betalar så blir det dubbel vinst för företaget. Jo, jag är medveten om att arbetsplatser och skatteintäkter är viktiga men, tänker man rätt?

Vore det inte bättre att rikta insatserna mot källan, det vill säga kommunerna, så att vattenproduktion och avloppsrening kan effektiviseras och förbättras så att alla gynnas?

Kommunernas investeringsskuld är stor och underhållet släpar ofta efter, för att inte tala om utveckling. Tidigare fick kommunerna investeringsbidrag för infrastruktursatsningar, som till exempel avloppsverksamhet. Kanske vore det läge att fundera på något sådant igen? Det blir ju även en satsning för miljön, som vi alla lever i.

PERNILLA SÖDERLUND, Liberala lagtingsgruppen.