DELA

Så här vill vi ha det

Äldrerådet i Mariehamn och Mariehamns Pensionärsförening har under den senaste tiden förhört sig om pensionärernas önskemål och behov beträffande äldreomsorgen i staden. Vi har konstaterat att en del har gjorts och planer finns för en förbättrad äldreomsorg i staden, men plats finns för förbättringar.

Efter noggranna diskussioner har Äldrerådet och Mariehamns Pensionärsförening beslutat anhålla att stadens beslutfattare inför inkommande budgetbehandling beaktar vad stadens pensionärer har för önskemål inför det närmaste året.

Vi har konstaterat att den klientmedverkan vid valet av service och vårdform, såsom lagen om klientens ställning och rättigheter förutsätter (paragraferna 5 och 8), inte går att uppfylla ifråga om den vård och omsorg som klienter har behov av. Lagen förutsätter att klientens åsikt, vid planeringen av vården, skall beaktas.

Då fråga ofta är om lämpliga boendeformer bör staden omedelbart avsätta och/eller inköpa tomter för olika typer av boendeformer, boendeservice, institutionsvård, demensvård och effektiverat serviceboende. Då fråga är om lämpliga boendeformer visar det sig att seniorer önskar bo i centrum av staden, där butiker, apotek, post, restauranger, bibliotek och annan service är tillgänglig.

Äldrerådet och Pensionärsföreningen har noterat att en ökad satsning på närståendevården är nödvändig. Här bör stödet öka och ersättningen till närståendevårdarna bör bli realistisk i förhållande till det ansvar och den stora arbetsinsatsen dygnet runt som utförs.

Vi har i flera sammanhang påpekat att en bättre framkomlighet i offentliga miljöer är önskvärd. Det gäller trafiken, offentliga inrättningar och butiker och inte minst stadens centrala delar, där dyrbar stenläggning på bland annat Torggatan, gör framkomligheten för rullstolsburna, rollatorer, barnvagnar och till och med för cyklister och turister med kappsäckar allt annat än optimal. Stenläggningen är snygg men olämplig och vi frågar oss varför man stannat för en sådan lösning, då den uppfattas som opraktisk och olämplig.

Övergångsställena i staden är fortfarande besvärliga. Att det skulle vara möjligt att anpassa trottoarerna även för rullstolsburna visar cykelbanan på Ålandsvägen. Cykelbanan fungerar nämligen bekvämt även för rullstolsburna, men inte trottoarerna vid övergångsställena. Ett hinder utgör också refugerna mitt på gatan, till exempel på Ålandsvägen. Kanterna gör att till exempel rullstolsburna och föräldrar med barnvagnar rundar refugerna. Om kanterna är till för synskadade kunde man ha en fil för rullstolsburna och barnvagnar så att man slipper kanterna.

Avsikten med trygghetslarmet är att äldre och handikappade tryggt skall kunna bo i eget hem. Installationskostnaderna och månadsavgiften är betydande, cirka 35 euro per månad. Om staden avser att fullgöra ambitionen att äldre och handikappade så länge som möjligt bor i eget hem, utan att vara i behov av en vårdplats på Trobergshemmet eller Odalgården, vore det viktigt att avlyfta pensionärerna avgiften, såsom fallet var på 1970- och 1980-talet.

Leif Jansson
Ordförande Äldrerådet

Christian Beijar
Viceordförande Mariehamns Pensionärsförening

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp