DELA

Röda Korsgården behövs som aldrig förr

En eloge till Tore Johansson och till alla dem som vill att Röda Korsgården skall fortleva med alla de aktiviteter som erbjuds stadens befolkning. Man måste komma ihåg att Röda Korsgården inte endast är avsedd för stadens (och landskapets) äldre befolkning utan även för anhöriga och andra som vill nyttja Röda Korsgårdens mångsidiga service och aktiviteter. Gården erbjuder också utrymmen för flyktingverksamhet, för barn och ungdomsaktiviteter, blodgivning med mera. Att Röda Korsgården används för Röda Korsets omfattande humanitära verksamhet är förstås en självklarhet.

Som känt ansvarar staden och kommunerna för äldreomsorgen och dess utveckling. I början av 1970-talet planerades det servicehus som kom att kallas Röda Korsgården. Tanken var bland stadens mödrar och fäder, att Röda Korsgården skulle bli ett hus med många olika aktiviteter. Huset var redan vid den tiden unikt i sitt slag i Finland, dock med modell från Röda Korsgården i Norrtälje.

 

Samtliga politiska fraktioner var positiva till projektet, staden erbjöd tomten, bland allmänheten gjordes insamlingar och huset uppfördes i samarbete med Ålands yrkesskola. Tongivande initiativtagare var bland andra folkskollärare Otto Berg, med stöd av apotekare Fjalar Grönberg, borgmästare Nils Dahlman, Medis rektor Erik Sundberg, äldre landsskapssekreterare Jan-Erik Lindfors och inte minst socialdirektör Harry Lindfors och stadsdirektör Aron Häggblom.

Med Röda Korsgården skulle staden, med hjälp av bland annat Röda Korsets hundratals frivilliga, klara av de utmaningar som sker inom den framtida äldreomsorgen. I gengäld erbjöd sig staden att ge ett bidrag till Mariehamns rödakorsavdelning. Bidraget utbetalades i normal omfattning till år 2009, då bidraget var 99 209 euro, för att år 2019 bli 0 euro.

Staden representerades från begynnelsen 1972 av sin socialdirektör i den direktion som ansvarade för verksamheten. Undertecknad nuvarande ordförande för stadens Äldreråd, var vid den tiden socialdirektör och har under 40 års tid fungerat som direktionens ordförande eller viceordförande och har därför god inblick i Röda Korsgårdens oerhört viktiga verksamhet.

 

Man kan med fog säga, att staden kommit lätt undan. Röda Korsgården har fungerat som ett servicehus för seniorer, med massor av livgivande aktiviteter, ett centrum för stadens mer än 2 500 pensionärer. I tider som dessa, då ensamhet och isolering blivit ett ok för många, inte minst bland oss äldre, är och förblir Röda Korsgården en allt viktigare del av verksamheten inom äldreomsorgen.

I huset, som i normala fall besöks av hundratals personer per dag, erbjuds vid sidan av matserveringen och den viktiga hemtransporten av mat, fot- och hårvård och aktiviteter som bedrivs av frivilliga. Här kan nämnas vävning. bokcirkel, bingo, kör, marknadsaktiviteter, Mariehamns Pensionärsförenings aktiviteter, för multikulturell verksamhet och mycket annat.

 

Staden har sluppit bygga och ta ansvar för en stor och kostnadskrävande fastighet och en mera omfattande äldreomsorg. Äldrerådet har i detta nu inte tillgång till senaste bokslut men redan fastighetens kostnader var tidigare cirka 90 000 euro av vilka kostnader 40 000 utgjordes av reparationer och underhåll av den nästan 50-åriga fastigheten. Därtill kommer kostnaderna för el, värme och försäkringar och naturligtvis den så viktiga verksamhetsledaren, som vakar över fastigheten och leder den aktiva verksamheten. Mycket av kostnaderna har ersatts av frivilligas insatser och testamenten. Men nu är pengarna slut. Det vore rimligt att staden åtminstone skulle bidra med kostnaderna för själva fastigheten det vill säga cirka 90 000 euro, för vad händer nu om verksamheten upphör?

En friskare ålderdom är till fördel för alla, för de äldre, för de anhöriga, ja för hela vårt samhälle, såväl psykologiskt, socialt och ekonomiskt. Initiativ har tagits i stadsfullmäktige att Mariehamn skulle höra till Nordens åldersvänliga städer. Nu är det dags att visa att man menar allvar.

På Äldrerådets vägnar,

LEIF JANSSON

ORDFÖRANDE

ULLA ANDERSSON

VICEORDFÖRANDE