DELA

Rädda barnens omkostnader

I bägge lokaltidningarnas messaspalt frågade någon om olika organisationers administrativa kostnader. Eftersom messet var anonymt och informationen kan intressera flera vill jag här delge siffror för Rädda Barnens del.
Rädda Barnen Finland finansierar sitt biståndsarbete med pengar som samlas in av både privatpersoner och företag, samt med det offentliga stöd organisationen får av till exempel Finlands utrikesministerium och EU. Verksamheten omfattar både utvecklingssamarbete och humanitär hjälp som ges vid konflikter och katastrofer, såsom jordbävningen i Haiti.
När det gäller insamlingar strävar Rädda Barnen Finland att hålla omkostnaderna på en så låg nivå som möjligt. Vissa utgifter kan ändå inte undvikas. Till dessa hör bland annat post- och telefonavgifter, annonsering samt en del lönekostnader. År 2008 uppgick kostnaderna för Rädda Barnen Finlands insamlingsverksamhet till 8,37 procent. Detta procenttal kan betraktas vara rätt lågt.

För själva biståndsarbetet är det också självklart att administrativa kostnader inte går att undvika. För att åstadkomma både omedelbara och varaktiga förändringar i barns liv avsätter Rädda Barnen Finland en del nödvändiga kostnader på administration. En hållbar och professionell verksamhet förutsätter planering, samordning, uppföljning och kvalitetskontroll. Dessa omkostnader får ändå inte vara oproportionerligt höga. Här ställer också finansiärerna sina särskilda krav. De administrativa kostnaderna i det utvecklingssamarbete som stöds av utrikesministeriet får utgöra högst tio procent av projektets eller programmets totala kostnader. EU sätter gränsen vid sju procent. När det gäller humanitär hjälp är gränserna ännu lägre, i regel 4%.

För tillfället pågår i Haiti en av Internationella Rädda Barnens största hjälpinsatser genom tiderna. Målet är att kunna hjälpa 800 000 haitier, varav 470 000 barn. Under de tre första veckorna efter jordbävningen hade Rädda Barnens hjälp nått över 250 000 människor. Rädda Barnen Finland med lokalföreningar deltar i denna insats. Insamlingen till Haiti föranleder nästan inte några omkostnader och i detta fall kommer alla insamlade pengar att gå oavkortat vidare.
Rädda Barnen på Åland, är en lokalavdelning till Rädda Barnen Finland, men tack vare Penningautomatföreningen, har vi en särskild position med egen ekonomi och egen administration. När det gäller det lokala arbetet på Åland kan vi därför uppvisa en unik statistik då det gäller administrativa kostnader för den internationella verksamheten. De bidrag vi får in till humanitärt bistånd och särskilda öronmärkta ändamål går alltid oavkortat vidare.

De enda omkostnaderna som delvis belastat våra internationella medel genom åren är de som uppkommer i samband med samordning och uppföljning av Rädda Barnen på Ålands egna projekt. Genom besök hos samarbetspartner, på skolor och läger har ideellt engagerade och anställda med egna ögon fått bekräftat att pengarna nått barnen på det sätt vi planerat och kommit överens om.
Till sist jag rikta ett varmt tack till alla som bidragit och bidrar till Rädda Barnens arbete till förmån för barn ute i världen. På www.raddabarnen.ax och www.raddabarnen.fi kan ni läsa mer om vårt arbete. Har du som messade eller någon annan flera frågor svarar vi gärna på dem om ni mailar oss på info@raddabarnen.ax.
Janina Björni
Verksamhetsledare
Rädda Barnen på Åland