DELA

Prestationen ska ge tillträde

De senaste dagarnas stora nyhetsrapportering har berört de förändrade tillträdesreglerna till svenska universitet och högskolor. Studerande, rektor och tjänstemän har hörts. Nyligen fick ärendet dignitet även på politisk nivå i form av spörsmål. Den politiska dimensionen har fokus på huruvida Ålandsöverenskommelsen beaktats när de nya tillträdesreglerna fastställdes.

Det finns en samsyn på Åland kring hur man uppfattar att de nya reglerna, som historiskt bygger på en ren matematisk studie av samtliga vitsord från avgångsbetyg under ett stort antal år, utfaller. UHR har byggt upp en databas utgående från det underlag som kontinuerligt levereras från Åland.

På Åland upplevs att skärpningen blev betydande. Utgångsläget vid ansökningen till ett svenskt universitet eller en högskola upplevs vara och är svårare än förut. Det faktiska utfallet är däremot helt avgörande av hur ansökningarna sammantaget ser ut för respektive utbildning vid den enskilda tidpunkten. Det varierar helt naturligt från år till år.

För utbildnings- och kulturavdelningen står det klart att det nu behövs, liksom förut, en fortsatt diskussion mellan de tre huvudaktörerna i detta ärende, nämligen Ålands landskapsregering, Ålands gymnasium och UHR, även om det tyvärr är klen tröst särskilt för dem som erhåller sitt avgångsbetyg vid detta läsårs slut.

Diskussionen bör ta fasta på hur förändringarna utfallit och att det finns anledning till justeringar. Sammantaget berörs ett 30-tal länder av ändringarna.

Här har vi på tjänstemannanivå ett pedagogiskt problem. Det är en utmaning för oss att påvisa den åländska gymnasieutbildningens högt uppställda mål, innehåll och bedömningskriterier. Det är allom känt att skolsystemet i Finland håller mycket hög standard i internationella mätningar.

Ett pedagogiskt problem finns också i att studerande från Finland söker på studentexamensbetyget medan de åländska studerandena söker med avgångsbetyget. Alltså står vi ensamma med vårt eget material som substantiellt inlägg till diskussionerna.

Vår utmaning finns nu i att övertyga att de nya antagningsreglerna missgynnar åländska studenter. Jag lovar att vi i detta hänseende redan nu och efter att ha tillgång till indikatorer på hur antagningen de facto utfallit presenterar våra erfarenheter för UHR.

Tillgången till högre studier i Sverige har alltid haft hög prioritet. Studerande oberoende av prestation ska inte misskrediteras. Det är prestationen som ska ge tillträde.

LR och Ålands lyceum har i samråd kommit överens om att lägga alla klutar till för att tillmötesgå strävanden för studerande att ännu i sista stund, kort före dimissionen, förkovra sina betyg genom omtentamina.

Det är emellertid för den enskilde en kraftansträngning utöver det normala och förutsätter att det inte rubbar annan oåterkallelig planering. Vi är de första att beklaga den uppkomna situationen. Med facit på hand skulle det ha varit ur studerandesynpunkt betraktat att föredra att beslutet om förändringarna hade kommit tidigare.

Men det är ingen idé att gräma sig över spilld mjölk. Vi ska i stället mobilisera alla gemensamma krafter för att de åländska särintressena beaktas. Helst omgående.

Till vårt stöd har vi politikerna som på olika plan regelbundet värnat om allåländska intressen som gäller samarbetet med utbildningar i Sverige och övriga Norden.

Rainer Juslin

Avdelningschef