DELA

Polisens servicenivå är hög

Med hänvisning till insändare i torsdagens tidningar finner jag det nödvändigt att på ett allmänt plan klargöra vissa omständigheter; polisen har som bekant ingen möjlighet att kommentera enskilda fall. Det kan dock konstateras att fallet i fråga är under utredning och undersökningsledaren kommer i sinom tid att informera om hur fallet framskrider och vad som framkommit ur utredningen.

Polisarbete består av många olika funktioner. En utredning kan ses som en process var de olika funktionerna samverkar och som idealiskt leder till att man till slut kan bringa klarhet i vad som har skett. Under denna process är polisen förpliktad att göra beslut och prioriteringar. Ärenden eller uppgifter som inte med till buds stående information kan förväntas påverka slutresultatet av en eventuell utredning får vika för händelser som kräver polisens omedelbara uppmärksamhet. Att en polispatrull gör inledande arbete på en brottsplats för att sedan lämna över till utredare och undersökare följer gängse praxis.

I enskilda ärenden är det sist och slutligen alltid upp till polisens undersökningsledare att besluta om vilka åtgärder som skall vidtas. Så länge tillgång och efterfrågan inte går jämt upp kommer detta att innebära prioriteringar. Det tråkiga med prioriteringar är att det per definition innebär att något utförs på bekostnad av någonting annat. Att en viss undersökningsåtgärd inte utförs omedelbart behöver dock inte betyda att den inte blir utförd; åtgärderna kan utföras av annan personal eller uppskjutas till en annan tid. Det är heller inte ovanligt att en utredning kan ändra inriktning vartefter omständigheterna kring händelsen klarnar.

Polisen strävar efter att inom ramen för befintliga resurser ge samhället den bästa möjliga polisservicen. På grund av turismen ökar den åländska befolkningen avsevärt under sommarhalvåret. En effekt av mera människor medför för polisens del också mer arbete. Samtidigt som arbetstrycket är som störst är tillgången på personal som minst, då även poliser har rätt att avveckla semester under sommaren. Trots ett omfattande planeringsarbete, som påbörjas redan tidigt på våren, sätter denna svårlösta ekvation stor press på organisationen och speciellt personalen.

Med detta sagt är ändå servicenivån som den åländska polisen kan erbjuda hög. När vi behövs som mest är vi på plats inom några minuter. Det är alltid beklagligt om någon upplever att vi brister i vårt uppdrag och då är det viktigt att vi får kännedom om det. Jag kan ändå med gott samvete konstatera att vi har välutbildad personal som med minskade resurser vill betjäna allmänheten på bästa sätt. Denna höga servicenivå vill vi hålla även i fortsättningen och därför anser vi att saklig diskussion om polisens resurser, tillgänglighet och de krav som ställs på polisens verksamhet är viktig.

Beslutsfattarnas krav på myndigheter skall vara höga och vi inom polisen ställer gärna upp och berättar om vår verksamhet vid överenskommet tillfälle.

Maria Hoikkala

Polismästare, Ålands polismyndighet