DELA

Orosanmälan om 5G klingade ohörd

Vi undertecknade lämnade 5 mars 2020 in en orosanmälan till landskapsregeringen gällande införandet av 5G på Åland. I denna ingick 24 sidor bilagor med bland annat forskningsresultat och hänvisningar till åländska, nationella, EU- och internationella lagar och rekommendationer som överträds vid införande av 5G.

Några dagar innan denna orosanmälan lämnades in började vi aktivt informera allmänheten om farorna med 5G och fick på denna korta tid 303 namnunderskrifter. Vi uppvaktade sedan lantrådet och infrastrukturministern med orosanmälan och namnunderskrifterna. Orosanmälan med bilagor har också delgivits de ministrar som har ansvar för digitalisering, hälsa och sjukvård samt miljö.

Vi är oroade över att våra beslutsfattare utan utredning eller ens debatt gett telecombolagen tillstånd att utsätta den åländska befolkningen för ökad strålning 24/7. Därför uppmanade vi våra folkvalda beslutsfattare att tillämpa EU:s försiktighetsprincip och stoppa implementeringen av 5G tills oberoende forskning kan visa att strålningen inte är hälso- eller miljöfarlig.

Försiktighetsprincipen ingår i EU-fördraget som Finland undertecknade 1994. Kommissionen förklarar att den bör användas när ”de vetenskapliga beläggen är ofullständiga och det finns skälig grund till oro att de potentiellt riskfyllda effekterna på miljön samt på människors och djurs hälsa är oförenliga med den skyddsnivå som valts.”

Alltsedan Wien-resolutionen 1998 har vetenskapsmän och läkare gång på gång varnat för följderna av trådlös teknik. Många oberoende studier har visat skadliga biologiska effekter av den radiofrekventa strålning vi redan nu utsätts för, trots att den håller sig långt under gällande gränsvärden. Ändå har inga studier med avseende på hälso- och miljörisker gjorts inför implementeringen av 5G. Många storstäder, regioner och delstater runt om i världen har därför tillämpat försiktighetsprincipen och pausat 5G.

Enligt Finlands grundlag ska ”det allmänna verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön”. Vi vädjar därför till våra åländska beslutsfattare att, i likhet med beslutsfattarna i Bryssel, Genéve och flera delstater i USA, stoppa implementeringen av 5G tills oberoende forskning visat att strålningen är ofarlig för människor, djur och miljö.

Landskapslagen om hälso- och sjukvård ålägger landskapsregeringen att ”i samband med beredning av beslut bedöma och beakta de konsekvenser besluten har för befolkningens hälsa och välfärd”. Varför överträds denna och många andra lagar och rekommendationer?

Det vill landskapsregeringen inte svara på. Inte heller nämns den i sammanhanget centrala försiktighetsprincipen i landskapsregeringens svar på vår orosanmälan.

Vi informeras om att landskapsregeringen stöder en fortsatt utveckling av mobila kommunikationsnät, men inte om och hur hälso- och miljörisker har vägts in i ställningstagandet. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att landskapsregeringen lyssnade, men hörde inte.

OLLE ERIKSSON, CARINA FANT, IRIS GRÜSSNER-HELLMAN, LISA GUSTAVSSON, BIRGITTA JOHANSSON, AGNETA SUNDSTRÖM, SISSI UUNILA