DELA

Öppet brev till landskapsregeringen

Ab Lantbruk köper upp och exporterar konventionellt odlat spannmål från åländska spannmålsodlare totalt cirka 8 000 ton per år. Spannmålen torkas dels på gårdarna och dels i Lantbruks tork i Färjsundet. All spannmål exporteras via torken i Färjsundet. Torken är byggd 1964 då även landskapet anlade hamnen i anslutning till torken. Hamnen består av en enkel kaj, som i brist på underhåll alltmer fått förfalla och som idag inte uppfyller rimliga krav på vare sig angörning eller förtöjning.

All spannmål exporteras på fartyg. Att transportera den åländska spannmålen på långtradare innebär sammanlagt över 200 bil och släp -kombinationer under en cirka 6 veckorsperiod, och skulle betydligt fördyra transporterna. Det begränsade djupgåendet invid kajen har gjort att exporten skett med ett mindre fartyg. Detta fartyg har av olika orsaker inte funnits till vårt förfogande när säsongen startade och motsvarande fartyg har inte kunnat uppbringas på marknaden. Lantbruk anlitar därför idag ett större fartyg med ett större djupgående. Av fartygets lastkapacitet kan Lantburk idag utnyttja blott cirka 60 procent på grund av vattendjupet vid kajen. Lantbruk tvingas likväl erlägga full hyra för fartyget, något som i sin tur inverkar på det pris de åländska odlarna kan få för sitt spannmål.

För att trygga exporten av åländskt spannmål framöver och skapa konkurrensneutralare villkor för de åländska odlarna anhåller Ab Lantbruk att landskapsregeringen redan i inkommande tilläggsbudget anslår medel för att fördjupa hamnen och iståndsätta kajen invid spannmålstorken i Färjsundet.

AB LANTBRUK

NINA NYMAN-JOHANSSON, VD