DELA

Ombudsmannen granskar alla

I min deltidstjänst som tf. diskrimineringsombudsman (DO) vid Ålands ombudsmannamyndighet (ÅOM) har jag träffat de som tror att åländska DO endast utövar tillsyn över den offentliga sektorn. Så är inte fallet.

Åländska DO vid ÅOM utövar även tillsyn över privat sektor inom de rättsområden där landskapet har lagstiftningsbehörighet, d.v.s. inom landskapets behörighet. Uppfattningen att åländska DO endast utövar tillsyn över den offentliga sektorn kan måhända grunda sig på att åländska DO endast har behörighet att utöva tillsyn över offentligrättsliga anställningsförhållanden, d.v.s. landskapets tjänstemän och kommunernas tjänsteinnehavare.

Enligt 18 § 1, 2 och 4 punkterna i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar, kommunernas förvaltning, landskapets tjänstemän och kommunernas tjänsteinnehavare samt tjänstekollektivavtal för landskapets och kommunernas anställda.

Enligt 27 § 21 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om övrig arbetsrätt. Åländska DO är således inte behörig att utöva tillsyn över statstjänstemän eller privaträttsliga anställningsförhållanden.

Åländska DO är inte behörig att utöva tillsyn över att rikets diskrimineringslag följs i anställningsförhållanden där rikets arbetsavtalslag skall tillämpas. Rikets diskrimineringslag tillämpas exempelvis på ett anställningsförhållande mellan en åländsk kommun och en arbetstagare om det är fråga om ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen. Det sistnämnda gäller också anställningsförhållanden mellan myndigheter underlydande landskapsregeringen och en arbetstagare, när arbetsavtalslagen avtalats att gälla mellan parterna.

Åländska DO utöver tillsyn över privat sektor som avser verksamheter inom landskapets behörighet. Enligt 5 § landskapslag (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland är diskriminering som sker på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder eller sexuell läggning förbjuden vid sådant yrkesmässigt tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder, som avser verksamheter inom landskapets behörighet. Den som tillhandahåller varor och tjänster åt allmänheten skall alltså inte få behandla kunder olika på grund av nämnda diskrimineringsgrunder.

Lån och försäkringar är enligt landskapsregeringens framställning nr 10/2004-2005 (lagförslag) till nämnda landskapslag exempel på tjänster som omfattas av diskrimineringsförbudet. Med bostäder avses enligt lagförslaget såväl permanenta bostäder som tillfälliga bostäder och fritidsbostäder, oavsett om det är fråga om köp, hyra eller någon annan upplåtelseform. Åländska DO är således behörig att utöva tillsyn över den privata sektorn, t.ex. när en hyresvärd yrkesmässigt hyr ut bostäder.

Om någon trots påpekanden från åländska DO inte rättar sig efter landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland kan DO enligt 11 § nämnda landskapslag förelägga den som diskriminerar att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen vid vite.

Att förelägga ett vite är enligt nämnda lagförslag lämpligt när det finns en policy som är diskriminerande, till exempel att ett företag generellt vägrar att hyra ut lägenheter till homosexuella.

De som har frågor gällande DO:s verksamhetsområden får gärna kontakta undertecknad.

Trond Hornseth

Tf. myndighetschef och diskrimineringsombudsman vid Ålands ombudsmannamyndighet