DELA

Olyckligt beslut om Edlagården

Vid senaste stadsfullmäktigemöte, tisdagen den 28 oktober 2014, togs beslut om att sälja Edlagården (fastigheten) till högstbjudande pris på den öppna marknaden. Dock lägst 800.00,-.
Beslutet fattades med nästan minsta möjliga majoritet, 14 för och 13 mot försäljning. Alla utom liberalerna och socialdemokraterna i fullmäktige önskade att försäljningen skulle verkställas enlig högstbjudandeprincipen.
Ärendet hade beretts av socialnämnden och stadsstyrelsen. Helt i rätt och riktig ordning. Av beredningen kunde man utläsa att det var en enig socialnämnd och en lika enig stadsstyrelse som föreslog att Edlagården skulle säljas till FAB Marstad. Alltså inte riktat till den öppna marknaden utan en intern omflyttning/försäljning. I fullmäktige var tongångarna av ett annat slag.

Socialnämnden lyfter fram flera positiva aspekter med att FAB Marstad skulle överta Edlagårdens fastighet och hyresverksamhet.
1. Äldreomsorgens personal kunde ägna sig åt sina primära arbetsuppgifter
2. Hyresgästerna skulle få en effektivare och mera professionell hantering av sina hyresbostäder
3. Uthyrningen av tomma lägenheter skulle effektiveras
4. Stadens hyresbostadsbestånd skulle vara samlat hos en aktör

Vilka konsekvenser kan stadsfullmäktiges beslut få? Någon beredning om detta fanns inte att tillgå. Förmodligen så väcker det en hel del farhågor och oro. Främst hos dem vars hem Edlagården i nuläget är samt hos deras anhöriga. Vad händer när väl Edlagården är såld? Vad skall den nya ägaren av fastigheten vidta för åtgärder? Blir det omfattande renoveringar (Edlagården är i behov av dylika) och hur mycket kommer detta att påverka boendekostnaderna? Hur kommer ägobytet att påverka socialförvaltningens möjligheter att bedriva äldreomsorg i stan? Försvinner formen av serviceboende helt?
Vi undertecknare, reserverade oss mot majoritetsbeslutet just med ovan nämnda frågor som grund. Frågor som i dagsläget är rätt omöjliga att besvara men som förtjänar att ställas. Framför allt för de personer som beslutet berör, de boende och deras anhöriga.
Pia Aarnio
Sune Alén,
ledamöter i stadsfullmäktige
för Mariehamnsliberalerna