DELA

Nyanserad bild av Museets ombyggnad

Med anledning av de senaste dagarnas rapportering kring processen att förnya Ålands museums basutställning vill vi rätta till några missförstånd som ger allmänheten en felaktig bild.

Två projekt, två budgetar. Uppdraget att ta fram en ny basutställning för Ålands museum hör till museibyrån (Utbildnings – & kulturavdelningen). För planering av innehållet och förverkligande av utställningen, dvs. montrar med innehåll, museiteknik, texter, bilder, trycksaker, med mera, har landskapsregeringen avsatt en summa om 600.000€. Beloppet har inte överskridits, och museibyrån har inte framfört anspråk om tilläggsmedel.
För renoveringen av själva byggnaden, dvs. tak, golv, väggar, el, värme och ventilation, ansvarar nuvarande fastighetsbyrån (Finansavdelningen). Det projektet har sin egen budget.
Ålandstidningen rubriksättning om att ”budgeten har svällt från 600.000 till 2,6 miljoner” är således missvisande och misskrediterar såväl museibyrån som byggnadsbyrån.

De två projekten sammanfaller delvis. För formgivning av utställningen utsåg landskapsregeringen i november 2013 arkitekterna Markus Wikar Arkitektplanering & Futudesign Oy från Helsingfors.
Under våren 2014 var museibyrån och formgivarna överens om formen. Det blev en sammanhållen konstruktion med väggar, podier och montrar integrerade. Formen tillgodoser de kriterier och funktioner som museibyrån önskat, den känns nyskapande och uppfyller de estetiska önskemål som efterfrågats. Konsulterna för VVS och el såg möjligheten att använda formen för osynliga dragningar för el och ventilation, och ett luftutblås i konstruktionens sockel, i golvnivå för bästa effekt. De två separata projekten sammanföll här, museibyråns formgivare och byggnadsbyråns konsulter behövde utgå från samma grundritningar. Projekten sammanflätades i entreprenadhandlingarna, men kostnaderna för respektive del kommer däremot att delas upp mellan byråerna.

Den försenade tidtabellen. I landskapsregeringens budget för 2012 fick utställningsarbetet grönt ljus och kunde starta upp. Ursprungligen diskuterades enbart en förnyelse av utställningen, och tidtabellen sattes därefter. Senare beslöts att även entréutrymmet, med reception, garderob, museibutik, publika toaletter, filmsal och salen för tillfälliga utställningar skulle renoveras. Renoveringsprojektet växte, och tidtabellen justerades.
Museibyrån har haft adekvata önskemål gällande klimatet i såväl publika utrymmen och i magasin och arkiv. Luftkvaliteten har varit dålig, skadlig för föremålen och inte heller hälsosam för besökare och personal. Detta har påpekats under många år. Byggnadsbyrån lät göra en grundlig utredning och svaret gav vid handen att en klimatanläggning som uppfyller behoven avsevärt fördyrar projektet. Beslutet om tilläggsanslag påverkade tidtabellen ytterligare, vilket naturligtvis är att beklaga, men samtidigt vill vi framföra att vi är tacksamma för att landskapsregeringen och lagtinget fattade beslutet om att bevilja tilläggsmedel. Det var ett obekvämt beslut, men tryggar uppbevaringen av samlingarna långt in i framtiden.

Ett gott samarbete med byggnadsbyrån. Från museibyråns sida känner vi inte igen oss i medias bild av att samarbetet med byggnadsbyrån skulle ha fungerat dåligt. Museibyrån har varit representerad i projekteringsgruppen från början, för att tillgodose tekniska och praktiska aspekter inom det museala kunskapsområdet, så som specifika krav gällande klimat- och materialval, men även besökaraspekter.
Vi har även haft många diskussioner kring hur praktiska lösningar behöver ta hänsyn till estetik. Från museibyråns sida har vi haft synpunkter angående receptionens utformning, pedagogiska utrymmen, tillgänglighetsaspekter och annat som påverkar besökarens upplevelse av Ålands landskapsmuseum, eller nationalmuseum om man vill kalla det så.
Byggnadsbyrån har, å sin sida, tagit hänsyn till våra önskemål. Vår förhoppning är att byråernas samarbete ska fortgå med en gemensam målbild, och att rapporteringen kring processen ska vara nyanserad och korrekt.
Från museibyrån sida behöver vi bli bättre på att informera om arbetets fortskridande, så att media och allmänhet kan följa arbetet med god insyn.

Landskapsantikvarie Viveka Löndahl
Enhetschef Annika Dahlblom
Intendent Graham Robins