DELA

Nordiskt pantsystem för dryckesemballage

Nordiska Rådets hållbarhetsutskott meddelade i juni att de låter pantfrågan bero men bara för tillfället i protest mot ländernas regeringar som vägrar att göra något i ärendet. Undertecknad hittade rapporten ”Samordna retursystemen för dryckesförpackningar inom EU/EES” år 2007/2008 och tipsade föreningen Pohjola-Norden. Rapporten kom till slut till det nystartade Gränshinderforum i Nordiska Ministerrådets regi.

Projektet startade i Köpenhamn 15 januari 2009 och jag var på plats tillsammans med branschen, övervakande myndigheter och övriga intressenter. Dryckesindustrin lobbade starkt och tog direkt över det hela genom två olika utredningar där man kom fram till att ett nordiskt pantsystem inte gick att genomföra med mera.

Raija-Liisa Eklöw satt med i NR:s miljöutskott när projektet startade och hon har informerat om att inget ärende under hennes mandatperiod i NR har haft ett så stort/brett stöd som denna sak. Johan Ehn gjorde ett inlägg i NR i november år 2010 där han poängterade att Åland skulle vara exemplariskt som centralort för ett pilotprojekt i saken och påtalade taxfree-handeln och Ålands placering mellan Finland – Sverige. Inget av det här har försvunnit genom de dryga nio åren som projektet har pågått så allt är fullt möjligt att genomföra ännu idag och det är absolut inte ogenomförbart.

NMR gav år 2010 Högskolan på Åland i uppdrag att utreda passagerarnas intresse för att taxfreeburkarna skulle ingå i ett pantsystem eller ej. Undersökningen gjordes i Stockholm, Helsingfors, Åbo och Mariehamn. 82,9 procent av de tillfrågade ville att taxfree-burkarna skulle ingå i ett pantsystem och Åsub har verifierat att undersökningen är fullt pålitlig. Rederiernas kunder är positivt inställda till en förändring och intresset har knappast minskat genom åren utan snarare tvärtom.

Innan svaveldirektivet trädde ikraft så var det en hel del domedagsutlåtande även från Åland som förutspådde att det skulle vara slutet på all sjöfart i Östersjön inklusive allt liv på Åland med mera. Vad har hänt? Absolut ingenting och allt fungerar som tidigare. Det har däremot uppmätts minskat svavel i luften så direkta positiva påverkningar på miljön har kunnat skönjas redan nu. Liknande krav kommer att ske i övriga regioner och då kommer övriga världens blickar att riktas hitåt för att lära av oss som igen kommer att ge nya möjligheter till affärer etcetera.

Jag är fullt övertygad om att samma sak kommer att hända ifall bland annat rederierna går med i uppbyggandet av ett nordiskt pantsystem. Det kommer att få enormt positiv respons runtom i Norden, Europa och övriga världen och blickarna kommer att riktas till Åland. Det börjar också vara uppenbart för de flesta att det måste nu till verkstad och tiden för enbart högtidliga tal är förbi. Det behövs konkreta åtgärder för att minska på belastningen på miljön och ett välfungerande pantsystem som inkluderar alla dryckesemballage inom Norden är definitivt en sådan åtgärd (cirkulär ekonomi).

Undertecknad delar såklart med sig av kunskapen om upplägg för pantsystem som grundar sig på 20 års erfarenhet.

Krister A. Martell

Expert inom cirkulär ekonomi