DELA

Noggrann kontroll av bidrag

Landskapsregeringen beviljade 15.12.2014 Båthuset i Mariehamn Ab ett produktutvecklingsbidrag om 33 procent av projektets stödberättigade godkända kostnader för att ta fram en prototyp till en ny båtmodell driven av el.

Det är ett för åländska förhållanden relativt stort utvecklingsprojekt med en godkänd totalbudget om nästan 360 000 euro där det maximala offentliga bidraget kan uppgå till 118 377,60 euro och företaget ska finansiera 67 procent av utvecklingskostnaden.

Sedan flera år har näringsavdelningen ett samarbete med Tekes, som är den finländska myndigheten för innovationsfinansiering, när det gäller utvärdering av produktutvecklingsprojekt. Handläggare vid Tekes bedömer utvecklingsprojektets forsknings- och utvecklingsmässiga innehåll, om det är kommersialiserbart och om det skulle uppfylla kriterierna för finansiering från Tekes.

Landskapsregeringen kan oavsett bedömningen välja att bevilja eller avslå projekt beroende på till exempel tillgänglig finansiering. Enligt den bedömning Tekes gjorde av Båthusets projekt uppfyller det Tekes kriterier, projektplanen uppfattades konkret och realistisk, företagets kompetens är realiserbar men att omsättningsmålet skulle nås två år senare än planen.

Fram till 27 februari 2015 har knappt 26 000 euro utbetalts i bidrag till Båthuset och slutredovisningen ska inkomma inom oktober i år. Bidraget betalas ut i efterskott mot redovisade kostnader. I det här fallet betalas 33 procent av redovisade kostnader.

De kontroller som görs av finansieringsprojekt är bland annat en administrativ kontroll av alla verifikat att de verkligen är betalda och projektrelaterade. I samband med den administrativa kontrollen vid ansökan om utbetalning gjordes ett besök på plats för att bedöma om projektet fortskred enligt plan. Dessutom görs kontroll på plats av olika projekt enligt ett urval. Landskapsrevisionen väljer ut projekt till granskning och eftersom hälften av det offentliga bidraget till det här projektet kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden kan det även tas ut till EU-granskning.

Lagstiftningen ger en grund för återkrav av offentliga medel till exempel om dessa har använts på ett annat sätt än vad som beslutades eller om stödtagaren har lämnat felaktiga uppgifter. Med beaktande av detta finns det ett tillräckligt kontrollsystem.

Sammantaget har beredningen av ansökan och utbetalningarna gjorts noggrant och enligt praxis. Det händer att projekt inte framskrider enligt plan antingen att de inte genomförs fullt ut eller att de drar ut på tiden. I det förra fallet kommer inte offentliga bidrag att betalas ut i den omfattning som först beviljades och i det senare fallet görs bedömningar av om projektet ändå har förutsättningar att genomföras.

Syftet med den offentliga finansieringen av åländska företag är i huvudsak att främja export, sysselsättning och utveckling på Åland och vi känner en stor stolthet över det åländska näringslivet.

Linnéa Johansson, avdelningschef vid näringsavdelningen, Ålands landskapsregering