DELA

Nikotin är inkörsporten

Den mänskliga hjärnan är den mest komplexa struktur man känner till i universum.
Där finns belönings- och varningssystem som haft avgörande betydelse för vår överlevnad och utveckling både som enskilda individer och som art. Gör vi rätt, lyckas och är trygga blir vi glada och mår bra. Gör vi fel, misslyckas eller känner hot kan vi få ångest och bli rädda.
Naturen har sett till att det som är bra för vår överlevnad belönas. Normalt uppstår dessa känslor spontant i hjärnans belöningssystem, men olika droger kan påverka och även ta över delar av detta. Droger är bedövande eller stimulerande ämnen som påverkar nervsystemet, främst hjärnan. De stimulerar belöningssystemet utan att vi presterar något och skapar beroende som ger skador antingen direkt eller på sikt.
Hjärnan kan inte skilja på naturlig eller drogframkallad påverkan, belöning upplevs alltid som belöning.

Vi är olika sårbara för missbruk och beroende på grund av våra genetiska anlag, livsstil och miljö. Det är ändå alltid upp till vars och ens eget val om man drabbas. Skillnaden är, att vissa får inte så många chanser innan det är för sent.

Som förälder vill man göra mycket, men att förändra barnens genetiska arv kan man inte. Men det går att påverka barnens prognos. Man måste redan i tidig ålder informera dem, som har en förhöjd personlig risk att bli beroende, om deras benägenhet. Det finns ofta förhöjd risk om en eller flera släktingar har påtagliga alkoholproblem, eller om någon av föräldrarna, trots måttliga alkoholvanor, tål att dricka stora mängder alkohol utan att bli berusad.
Mycket förenklat kan det sägas att personer med vissa typer av gener oftare blir missbrukare i och med att de har fötts med ett okänsligare dopaminsystem. Detta medför att hjärnans belöningssystem håller en alltför låg nivå och behöver mer stimulans. Alkohol och nikotin bättrar på dopaminets effekt till mera normala nivåer – eventuellt till priset av missbruk och beroende, tvång och lidande. Det är ändå viktigt poängtera att alla människor, oavsett medfödda anlag, till sist blir beroende vid för hög konsumtion av alkohol.
Det finns ingen skydds-gen mot missbruk.

Det är komplexa strukturer och kan här inte beröras alltför ingående, men det finns en faktor som är avgörande och viktig för unga människors liv och framtid. Det är sen debutåldern för alkohol och nikotin. Här har alla föräldrar en viktig uppgift – att förmå sina barn att varken röka, snusa eller dricka alkohol före 18 års ålder! Det här borde vara lika självklart som att barnen inte skall använda illegala preparat!
Nikotindebuten kommer normalt först, ju tidigare debut desto säkrare indikator på en högrisk.
Professor Jörgen Engel i Göteborg, från kretsen kring nobelpristagaren Arvid Karlsson, har i sin forskning om dopamin påvisat att nikotin inte bara är en indikator på högrisk, utan att nikotin faktiskt ”bygger om” normala belöningssystem. Förändringen medför högrisk. Den ger en ökad känslighet för andra typer av droger. Rökare och snusare är därför mera sårbara och mottagliga för droger och har även svårare att sluta.
I vilken mån systemet kan återställas och normaliseras vet man inte.

I och med att belöningssystemet förändras kan beteendet ändras och bli ”sensationssökande, impulsivt, risktagande, upproriskt”. Det är alltså ingen tillfällighet att det brukar vara mera livat i rökrummen än bland icke-rökarna! Faktum är att majoriteten, ca 90 % av alkoholisterna, är storrökare.
Nikotin gör oss mer benägna att söka sensationer, ju tidigare debut desto större skada.
En tidigare dansk studie varnar för att risken ökar för att barn senare får beroendeproblem, om modern rökt under graviditeten.
Flera förebyggande projekt – bland annat i Norge – visar också att om andelen tobaksrökare kan minskas på en skola, så minskar risken för att de senare börjar använda narkotika.
Om vi kan hejda ungdomars nikotinanvändning- såväl rökning som snus -kan många räddas från alla former av framtida missbruk
Den viktigaste insatsen för att skydda våra barn mot missbruk är att alla föräldrar, oavsett eget bruk eller missbruk, försöker motverka en tidig nikotin- och alkoholdebut!

Alltså, ungdomarna ska inte förstöra sitt naturliga belöningssystem med berusningsmedel.
Låt dem få behålla sina naturliga signaler för lycka och glädje.
Lyckas vi, har risken för alla former av missbruk och beroenden minskat avsevärt.
Åke Mattsson
lagtingsledamot (lib)