DELA

Näringsavdelningens organisation

Näringsavdelningens verksamhetsområde är att främja näringarna, sysselsättningen och en regional balans.
Till avdelningens uppgifter hör därmed att allmänt planera, leda, utveckla, samordna, följa upp och utöva tillsyn inom områdena utveckling av näringarna och innovationssystem, regional utveckling, arbetsmarknadsfrågor, jordbruk med binäringar, fiske, fiskodling, fiskevård, skogsbruk, jakt och viltvård samt förvaltning av landskapets jordbruksegendomar, fiskevatten och skogar vilka inte ingår i naturreservat.

För att sköta dessa uppgifter finns det fyra olika byråer som i sin tur vardera har en enhet. Byråerna vars personal sitter i självstyrelsegården handhar i huvudsak myndighetsutövningen som gäller att föredra eller fatta beslut, t.ex. att bevilja finansieringsstöd, utföra kontroller, ge olika tillstånd och utöva tillsyn över den underlydande myndigheten Ams.
Andra uppgifter är t.ex. beredning av ny lagstiftning, formella kontakter till andra myndigheter, internationellt samarbete, budgetberedning och inte minst att bistå ministrarna.

De olika enheterna under byråerna har en mer operativ verksamhet. Det bedrivs t.ex. forskning kring försöksodling av växter, fiskyngel föds upp för utplantering, utredningar kring jakt och viltvård genomförs och Ålands teknologicentrum (www.atc.ax) driver bl.a. en företagsinkubator som kallas Växthuset.
Enheterna har en mer rådgivande eller operativ karaktär. För att renodla rollerna ytterligare vid upphandling av företagsrådgivning flyttas uppgiften från bidragsbeviljning i självstyrelsegården till ÅTC. Den här typen av förändringar görs i takt med att verksamheternas innehåll ändras.

Jämfört med Sveriges näringsdepartement och Finlands arbets- och näringsministerium har näringsavdelningen resursmässigt tyngdpunkten lagd på primärnäringarna.
Förklaringen till det är att landskapsförvaltningen är dimensionerad att utföra de förvaltningsuppgifter som ankommer på Åland enligt självstyrelselagen. Åland har förhållandevis stor lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet inom primärnäringarna, vilka dessutom är utsatta för en omfattande reglering i gemenskapsrätten.
Ändringar av självstyrelselagen som leder till att behörighetsområden kommer till eller faller bort leder också till att dimensioneringen av förvaltningen ändras.

I kontakter med regeringar i andra länder genom åren kan jag konstatera att näringsavdelningens tjänstemän har påförts många arbetsuppgifter av väldigt varierande art och ett stort ansvar och arbetet utförs mycket bra. Så jag är stolt över min vildvuxna avdelning!

Linnéa Johansson
avdelningschef på näringsavdelningen
Ålands landskapsregering