DELA

Mera psykosocialt stöd i vardagen

De senaste årtiondena har det skett en förändring gällande livsvillkor för personer med psykiska funktionsnedsättningar. De slutna anstalternas storhetstid är förbi och andra boendeformer och samhällsstöd har utvecklats. Trots detta vet vi att återintagningssiffrorna på psykiatriska enheter är höga, varav vissa orsakas av otillräckligt stöd i hemmet.

För personer med psykisk ohälsa är en fungerande vardag väldigt viktig. Ofta behövs stöd i någon form, för att klara av ett liv utanför institutionsvård – i den här målgruppen är sociala svårigheter och en vardag i ensamhet vanligt förekommande. Därför vill Psykosociala förbundets höstmöte sätta fokus på serviceformen boendestöd som skulle öka livskvaliteten för personer med psykisk ohälsa och med stor sannolikhet minska behovet av hälsovårdstjänster.

Enligt FN-konventionen för personer med funktionshinder bör det finnas tillräckliga stödåtgärder så att också de i behov av mentalvårdstjänster har möjlighet att bo i eget hem. Likvärdig rättighet till egen lägenhet, brukarperspektiv, utnyttjande av erfarenhetsexpertis och stärkande av den sociala delaktigheten är kriterier för ett högklassigt boendeservicesystem.

Vi upplever dock att samarbetet mellan individen, socialvården och psykiatrin (och eventuella andra aktörer) behöver utökas och utvecklas, för att noggrant kartlägga vilket stödbehov som finns för den enskilda individen. En del behöver mycket stöd, andra mindre. Boendestödsmodellen bygger på att man skapar trygga relationer mellan professionella och hjälpbehövande, att man gör saker MED personen (inte ÅT personen), och att man inte enbart är bunden till hemmet utan får hjälp i vardagen där hjälpen behövs. Självständigt boende är kopplat till att individen upplever tillhörighet i närsamhället och har förmågan att använda de tjänster som erbjuds.

Relationen mellan individ och professionell är av avgörande betydelse för att stödet ska upplevas stödjande – det krävs ett socialt klimat som präglas av ett genuint intresse för individens individualitet, omtanke och omsorg samt respekt för individens integritet.

Mera psykosocialt stöd i vardagen vinner både samhället och individen på.

Christer Rönnlund, styrelseordförande

Bodil Viitanen, verksamhetsledare