DELA

Med orört menar vi obebyggt

Med anledning av Borghills debattinlägg i tidningen Åland på uppdrag av Kastelholmsnejdens byalag känner vi oss nödsakade att klarlägga några missförstånd.

Stornäset har brukats i flera hundra år och är en av de äldsta skogar på Åland som haft planerat skogsbruk. Stornäset är dock tills vidare orört när det gäller bebyggelse och exploatering för kommersiella syften. När det har byggts golfbana med tillhörande byggnader och eventuellt boende, är det inte längre orört.
Borghills tillbakablick på Stornäsets historia känner väl de flesta till, men det förringar inte Stornäsets värde – tvärtom! Bara det att Borghill själv har planterat skog där är väl en orsak att bevara området!

Att det finns många sköna naturområden i Sund och på övriga Åland är inget argument för att exploatera Stornäset.
Stornäsets vänner vill bevara landskapets mark på Stornäset som ett oexploaterat område till våra barn och barnbarn. Som Borghill så klokt säger har varje privat markägare rätt att hugga sin skog och plöja upp sin mark som han finner nödvändigt. Vi anser inte att det är nödvändigt att exploatera Stornäset, och eftersom vi är delägare i den marken försöker vi vara med och bestämma över dess öde.

Vi vill även påminna om att många medlemmar i Stornäsets vänner också är sundsbor.

Styrelsen för Stornäsets vänner