DELA

Lundbergs idé förträfflig

Trafiken på Jurmo har debatterats livligt under senare tid. Bland annat har Lars Enblom och Kaj Lundberg kommit med intressanta inlägg där de lyfter fram både kostnader och miljöfrågor. Lundbergs utredning om vattengenomströmningen är utomordentlig. Lundberg har dessutom några mycket intressanta tekniska synpunkter på vajerfärjor.

För det första måste man konstatera att dagens trafik är bra med 15 – 16 avgångar måndag – lördag och 13 avgångar på helger. Inga busslinjer på fasta Åland kommer i närheten av samma turtäthet. Överfartstiden är bara 10 minuter. Den nya lösningen ger inga tidsvinster men tätare trafik. Vill man ha tätare förbindelser i andra delar av världen inklusive Sverige, måste man bo i ett storstadsområde.

Mänskan är aldrig nöjd och allting kan naturligtvis bli ännu bättre men det måste ske miljövänligt och till rimliga kostnader, helst skall det bli billigare. Jag hoppas att Du, Malena Strandvall och andra moderna skärgårdsbor har bättre känsla och förståelse för miljön än man förefaller ha inom LR. Det finns idag miljövänliga lösningar som kan sänka kostnaderna och samtidigt ge utrymme för tätare trafik. Det har ganska tydligt framkommit att Trafikavdelningen inte grundligt utrett några alternativ, vilket de påstått. Eftersom alternativa lösningar kan genomföras snabbare, billigare och miljövänligare är det allt skäl att stoppa upp och tänka genom alternativen grundligt.

Man blir förskräckt när man läser vilka ingrepp som planeras. Vi läste nyss att det exporterades 40.000 m3 berg från stenkrossen på Lotsberget i Mariehamn, här skall man spränga bort 55.000 m3, enorma mängder! Lundberg redovisar utdrag ur miljökonsekvensbeskrivningen där det anges att vattengenomströmningen beräknas minska med upp till 32 %, medan hans egen analys ger en minskning upp till 75 % baserat på hur strömmarna går.
Detta visar på att lokalbefo lkningen har kunskaper, som utredarna WSP inte inhämtat, deras beräkningar är en ren skrivbordsprodukt. Konsekvenserna blir stora. Däremot kan jag lugna Lundberg med att landhöjningen faktiskt bara är 50 cm / 100 år och genom höjningen av havsvattennivån så har den i praktiken avstannat. SMHI uppger att vattnet stigit 17 cm, det mesta de sista 20 åren vilket jag själv konstaterat vid min strand.

Utöver investeringen på beräknade 5,6 miljoner tillkommer kostnaden för en ny linfärja, låt oss anta att den kostar 1 miljon, då är totala investeringen på 6,6 miljoner. Med en avbetalningstid på 20 år och räntesatsen 2 % blir den årliga kostnaden 342 500 euro. Det skall byggas 1,4 km väg, vilket ger en vägunderhållskostnad på minst ca 30 000, eller drygt 20 000 euro/km vilket vi nyligen fick lära oss. Driften av linfärjan kan beräknas till ca 300 000 per år. Det ger en total årskostnad på ungefär 673 000 euro. Räntan kan knappast hålla sig så låg under en 20 års period så o m vi räknar med 3 % ränta ökar årskostnaden med ca 34 000 till 707 000 euro. Detta är en kraftig fördyring jämfört med Doppingen idag.

Lundbergs idé med en styrkabel på botten, som färjan kan följa, är alldeles förträfflig. Kan man få Trafi att godkänna denna ”elektroniska vajer” så behövs inga ingrepp överhuvudtaget, befintlig färja kan gå som vajerfärja. För övrigt börjar det bli dags att ersätta Doppingen med en ny färja och då bör den byggas med eldrift, det går utmärkt idag. Kostnaden blir i samma storleksordning som en ny vajerfärja.
De stora Öresundsfärjorna mellan Helsingborg och Helsingör konverteras nu till ren eldrift, då går det här också. Bränslekostnaden skulle minst halveras och avgasutsläppen försvinner. Minsta möjliga investering, miljövinster och lägre driftskostnader!

Miljöminister Carina Aaltonen, hur ser Du på de stora miljöingrepp som planeras? Hur stämmer det ihop med den deklarerade satsningen på vattenmiljön? Varför vill m an göra dessa ingrepp när det finns miljövänliga alternativ?

Finansminister Roger Nordlund, hur ser Du på att man planerar helt onödiga investeringar på 5,6 miljoner då det finns mycket billigare lösningar?
Lantrådet Camilla Gunell, Du är övergripande ansvarig för Regeringens åtgärder. Hur ser Du på att man vill satsa stora pengar på miljöförstörande ingrepp? Går det ihop med målsättningen om ett hållbart samhälle?
Jan Grönstrand