DELA

Ledningsarbetet längs Lemlandsvägen

Det har knappast undgått någon att Mariehamns Stad utfört ledningsarbeten längs Lemlandsvägen. Där har varit en enorm maskinpark om bland annat tre stora grävmaskiner, ett par lastbilar, en vält. Man har också lagt märke till mycket manskap på platsen.

Nu lär det ha gjorts en beräkning hur arbetet har löpt från starten till semestern. Man har räknat antal dagar som arbetet har pågått och mätt sträckan som arbetet har berört.

Man har kommit fram till att man har gjort 37 (trettiosju) centimeter per dag! Man tänker på arkeologiska utgrävningar när man hör detta.

Nåja, det finns säkert en ansvarig tjänsteman som kan bekräfta eller rätta denna beräkning.

Han kan säkert upplysa om vad kostnaderna blivit för prestationen.

Konstigt att ingen i stadens ledning, stadsdirektören, sätter ner foten och säger stopp till arbeten i egen regi.

STEN-ÅKE HÄGGBLOM

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Följande information kan ges gällande sanering av stadens vatten- och avloppsledningar vid Lemlandsvägen.

– Saneringsarbeten inleddes i början av maj, vecka 19.

– Efter personalens och entreprenörens semestrar återupptogs saneringsarbeten i mitten av augusti, måndag vecka 34.

– Projektet har avancerat långsammare än vanligt främst med anledning av svåra markförhållanden och att spontning har behövts mot Lemlandsvägen.

– Utöver detta ligger Mariehamns Energis stora fjärrvärmekulvert vid rördikets slänt på norra sidan. Detta har ytterligare försvårat saneringsarbeten.

– Stabilisering av färdigt rördike och slänten mot vägen har gjorts fortlöpande med en viss överfyllnad av grus på gång- och cykelvägen varför hela gång- och cykelvägen kan öppnas för trafik sedan rördiket blivit färdigställt på hela sträckan.

– Grävningsarbeten beräknas vara färdigställda inom nästa vecka då relining av avloppsledningen under Lemlandsvägen saneras utan att vägen behöver grävas upp och utan att behöva omdirigera vägtrafiken. Återställning av asfaltytor beräknas vara klara till mitten av september.

– Tillfälliga trafikarrangemang har anpassats till pågående arbeten.

– För saneringsarbeten finns 160 000 euro reserverat i VA-verkets investeringsbudget för i år.

Tilläggsfrågor kan besvaras av undertecknad.

JOUNI HUHTALA

SAMHÄLLSTEKNISK CHEF I MARIEHAMN