DELA

Landskapet ingen bankinrättning!

Liberala lagtingsgruppen är helt emot Finans- och näringsutskottets beslut att ge lån till Sottunga kommun. Liberalerna har därför reserverat sig mot beslutet.
Liberalerna anser att Sottunga kommun ska stödas via de system som anges i ”Landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna”, alltså systemet som möjliggör särskilt understöd. Kommunen uppfyller enligt liberalernas syn det som lagen kräver för att erhålla ett sådant stöd.

Kommunen har anhållit om särskilt understöd, en anhållan som landskapsregeringen valt att inte behandla och fatta beslut om. I stället tänker sig landskapsregeringen och regeringspartierna att Sottunga kommun ska låna pengar från landskapet, landskapsregeringen tänker påta sig rollen som bank trots att det är ett system som inte har lagstöd.
Relationerna mellan landskapet och kommunerna regleras i lag, ett förhållande som tryggar kommunernas självbestämmande, transparens, framförhållning och likabehandling. Möjlighet för landskapet att agera bank finns alltså inte i lagen. Vill landskapsregeringen ändra lagen till den delen är det upp till regeringspartierna, fram till dess gäller nuvarande lag och därför ger inte liberalerna sitt stöd till detta eftersom åtgärden inte har stöd i lagen.
Liberalerna bygger alltså sitt beslut på två principiellt grundläggande förhållanden:

Landskapsregeringen
ska i sitt beslutsfattande stöda sig på lag och de lagar som reglerar förhållandet mellan kommuner och landskap bör tillämpas för att trygga likabehandling och transparens.
Landskapet ska inte konkurrera med bankerna och kan definitivt inte ge sig in i bankverksamhet med villkor som avviker från marknadens. En eventuell bankverksamhet bör också vara likvärdig för alla kommuner, med andra ord ett helt nytt och oöverblickbart system öppnas upp utan någon som helst reglering i lag.
Liberalernas lagtingsgrupp