DELA

Lagtinget rätt instans för beslut om ny kommunstruktur

En enskild kommun talar enbart för sig och sina specifika intressen. En enskild kommun bär inget ansvar för helheten. Det är lagtinget och regeringen som har ansvar för helheten.

Därför vilar ansvaret på lagting och regering att besluta om hur en framtida kommunstruktur ska se ut så att alla ålänningars intressen på enahanda grunder blir tillgodosedda.

Lagtinget är demokratiskt valt och representerar hela den åländska befolkningen. Det lagar lagtinget antar är ingalunda något som ”påtvingas” ålänningarna. Den representativa demokratin fungerar så att det är de demokratiskt valda ombuden som besluter om vad som gäller.

Oppositionen talar vitt och brett om ”tvångslagstiftning”. I så fall är all lagstiftning ”tvång” eftersom de röstberättigade ålänningarna endast indirekt, genom de valda ombuden, kan påverka lagtingets beslut.

Med detta sagt är det givetvis viktigt att landskapsregeringen nu processar, förklarar och diskuterar med ålänningarna om hur det föreliggande förslaget till ny kommunstruktur på sikt kommer att förändra vardagen för åländska befolkningen. Det är viktigt att den breda allmänheten förstår och omfattar de kommande förändringarna.

En överväldigande majoritet vill ha färre kommuner enligt ÅSUB:s enkät. Nu gäller det för regeringen att processa förslaget till ny kommunstruktur med ålänningarna – vilket regeringen aviserar att man kommer att göra.

Karl-Johan Fogelström (S)