DELA

Lägg inte ner Godby Hälsocentral!

Undertecknad är för närvarande tjänstledig från ÅHS under ett år. Jag tar del av besparingsförslagen som framlagts i media. Många och mycket drastiska inbesparingar föreslås varav en nedläggning av Godby Hälsocentral framstår som den största försämringen för patienternas vidkommande. En måttlig inbesparing på 136.000 euro anges.
Andra förslag – hänvisa infertilitetsbehandling till privatsektorn – väcker också förvåning. 25 patienter drabbas. Besparing 60.000 euro.

Jag har verkat inom ÅHS primärvård i 15 år, under en period som läkare i Godby under en annan period ansvarig för Godby hälsocentral som primärvårdchef. Jag tror att denna nedläggning är missriktad.
När Godby har full läkarbemanning vågar jag påstå att verksamheten är en av de mest välfungerande och effektiva inom ÅHS. Godbys problem kan kort och gott sammanfattas i läkarbrist. (Andra sammanslagningar kan däremot vara rationella – Lemland/Lumparland sammanslogs till en rådgivning för ett antal år sedan och om jag uppfattat rätt fungerat mycket väl – kanske Hammarland/Eckerö kunde samordnas? Kanske mödra- och barnrådgivning kunde koncentreras på fasta Åland?).
För personalens vidkommande hotar sju dagar permittering – inget bra argument när man vill rekrytera nya läkare eller annan personal.

Mest förvånad är jag att den mest uppenbara inbesparingen inte finns omnämnd. I verksamhetsberättelsen för 2008 framgår att kostnad per vårddag är 806 euro i Finland 1.603 euro i Sverige. Kostnad per vårdtillfälle 4.372 euro i Finland och 8.190 euro i Sverige.
Prislappen från Sverige är omkring det dubbla även om patientkategorierna skiljer sig något i jämförbarhet. Det är väl känt sedan länge att här kunde göras en kraftig inbesparing. Beaktande att vi upphandlar vård utom Åland för 7.678.170 euro år 2008 där mycket mer än hälften köpts från Sverige så torde här kunna sparas avsevärda belopp, möjligen uppemot en miljon euro.

Det kommer alltid att finnas enskilda patienter med sjukdomar av sådan natur att språket och språkmiljön är helt avgörande. Här avser jag svåra kroniska sjukdomar av ibland psykiatrisk natur. Likafullt finns det ett stort antal patienter där vi köper i första hand operativa tjänster som ryggkirurgi, onkologisk kirurgi, ballongsprängningar av förträngda kranskärl, hjärtkirurgi etc.
Enligt mitt förmenande bör denna typ av köpta tjänster upphandlas på normalt sätt där självfallet den medicinska kvaliteten måste vara likvärdig och där krav på adekvat språklig service ingår i upphandlingsförfrågan.

Egentligen är detta inte en politisk fråga ( vilket ibland hävdats). Våra politiker bör ange att den medicinska kvaliteten måste vara likvärdig och att språkkraven måste tillgodoses därefter har ÅHS tjänstemän i uppdrag att förverkliga detta på bästa möjliga sätt ( Detta tog ÅHS styrelsen beslut om för många år sedan – i praktiken har detta nog inte förverkligats fullt ut).
Upphandla nödvändiga tjänster i Sverige och Finland, privat och offentligt. Där kraven infrias och prislappen är lägst så köper ÅHS sina tjänster.
Mogens Lindén
Tjänstledig ÅHS läkare