DELA

Kortruttsprojektet är ogenomtänkt

Den 7 juni skriver Mikael Staffas igen om kortrutten och påstår att den kommer att skapa bättre förutsättningar för hela den åländska skärgården. Staffas fortsätter också att tala om lägre driftskostnader, som möjliggör bättre trafik. Staffas har tydligen inte läst eller förstått de utredningar jag har presenterat, bland annat i mitt utlåtande om MKB för västra Föglö.

Kortruttsprojektet är bland det mest ogenomtänkta man kan föreställa sig. Det innebär svåra ingrepp i miljön och kommer inte att ge några tidsvinster, tvärtom kommer man att få ökade restider utom direkt till Föglö. Ekonomiskt blir inbesparingarna i kortare körtid för färjorna cirka en halv miljon euro medan kapitalkostnaderna för investeringarna blir minst 2,4 miljoner per år i 40 års tid. Ökade kostnader för väg- och brounderhåll har man inte alls beaktat, de kommer att uppgå till omkring 450 000. Det blir nästan lika mycket som inbesparingarna på färjorna men göms naturligtvis under en annan budgetpost liksom kapitalkostnaderna.

Kortrutten ger inga tidsvinster, i stället kommer de flesta resorna via Föglö att ta längre tid. I bästa fall sparar man högst 10 minuter till Kökar. Restiden mellan Kökar och Sottunga ökar med mer än en timme! Kortrutt innebär att alla som inte har bil såsom ungdomar och äldre, riskerar att inte längre kunna resa i skärgården. Varför det? Jo, hur skall en icke bilburen resenär kunna ta sig från västra Föglö till östra Föglö eller Överö för vidare färd mot Kökar eller Sottunga? Har landskapsregeringen räknat med att inrätta kollektivtrafik mellan de olika hamnarna? En sådan trafik blir en logistisk mardröm för att få restiderna att passa ihop utan timslånga väntetider. Tillsammans med vägunderhållet kommer kostnaderna att äta upp hela driftsinbesparingen och investeringarna är helt bortkastade.

Landskapsregeringen har tydligen insett att kortrutten kommer att medföra trafikkaos på Föglöfärjan och börjar nu fundera på en ny stor flakfärja. Kanske inte helt fel men ytterligare en dyr investering att lägga till de övriga. Man har dock inte funderat på det trafikkaos som uppstår på land.

Kortrutten innebär enorm miljöförstöring. I MKB:n för västra Föglö lyfter utredningen faktiskt fram följande lag: väglagen 2008 Nr 59, 1:a kapitlet 7§, som uttryckligen förbjuder vägbyggen ”om den kan åstadkomma betydande förstörelse i naturen, beskär kulturvärden i miljön eller på annat sätt i avsevärd mån kränker allmänt intresse.” Det finns ingenting i kortruttsprojektet, som medför något positivt. Rubriken på Staffas insändare borde ändras till: En regering förstör hela den åländska skärgården.

Jan Grönstrand