DELA

Kommunslagningen borde bli en valfråga

Kommundirektör Johan Rothberg har som gästledarskribent i Ålandstidningen på ett utomordentligt sätt lyft fram de problem som uppstår vid en kommunsammanslagning. Han har påvisat de resultat som nåtts på annat håll i Finland och Sverige när kommunerna gått samman i större enheter.

Några ekonomiska vinster har inte kunnat skönjas, och inte heller har servicenivån blivit mer jämlik i de kommuner som gått samman. Allt enligt de forskarrapporter som hittills redovisats i ämnet.

Rothberg påpekar , med erfarenhet, att främsta orsaken till vissa kommuners låga bärkraft är politikernas uppfinningsrikedom när det gäller att besluta om nya pålagor på kommunerna. Pålagor som landskapsregeringen inte bidrar med medel för att verkställa, utan som tvärtom förutsätts att skall genomföras och betalas av enskilda kommuner.

Detta bidrar med stor sannolikhet till att de små kommunerna får ekonomiska problem, med höjd kommunalskatt som följd.

Vi bör i sammanhanget även komma ihåg att partierna i landskapsregeringen, liberaler, moderater och socialdemokrater genom sin majoritet i lagtinget röstar igenom de lagar och bestämmelser som de anser att främst gynnar deras syften, oberoende av oppositionens åsikter i frågan.

Regeringens språkrör framhåller å sin sida att Johan Rothberg saknar både framtidsvisioner och möjlighet att tänka i nya banor. För övrigt har regeringen inte så mycket nytt att komma med , angående fördelarna med en kommunreform. Frånsett vad som tidigare sagts från regeringspartierna, det vill säga att allt skall bli mycket enklare och rättvisare för de åländska kommuninvånarna, samt att man måste hänga med sin tid, och inte stanna i utvecklingen.

Då landskapsregeringen inte kan redovisa relevanta fakta om fördelarna med en kommunreform, anser vi inom Obunden samling att hela projektet bör läggas på is, och att alla partier har möjlighet att inför kommande val vässa argumenten för och emot en kommunreform, samt låta majoriteten av de röstande i nästa val på frivillig basis få bestämma om Ålands väg framåt.

OBUNDEN SAMLING

BERT HÄGGBLOM,

ORDFÖRANDE

RUNA LISA JANSSON