DELA

Klargöranden om vårjakten 2017

Eftersom det i den pågående debatten om vårjakten förekommer mycket spekulationer vill vi komma med några klargöranden.

Inget beslut gällande vårjakten 2017 är fattat. Landskapsregeringen höll i februari ett möte där samtliga jaktvårdsföreningars ordföranden var inbjudna. Under mötet informerades om situationen för vårjakten och olika strategier för att gå vidare med ärendet.

Innan beslut fattas om årets jakt kommer ytterligare ett möte att hållas med målsättningen att komma fram till ett gemensamt beslut.

”Om det blir uppehåll nu kommer jakten aldrig tillbaka” – När en medlemsstat gör något som kommissionen anser att strider mot ett direktiv, kan de välja att öppna ett överträdelseärende mot medlemsstaten.

Ett överträdelseärende är en stegvis process där parterna skriftligen motiverar sina ståndpunkter och som eventuellt leder till att kommissionen accepterar medlemsstatens förklaring eller att medlemsstaten rättar sig efter kommissionens krav.

Om ingen lösning kan hittas tar kommissionen ärendet vidare i processen. Sista steget är ett motiverat yttrande och efter detta kan kommissionen välja att väcka talan i EU-domstolen.

Landskapsregeringen besvarade kommissionens motiverade yttrande gällande vårjakten på guding i februari så kommissionen har nu möjlighet att väcka talan i domstol om de anser att landskapsregeringen inte rättar oss efter deras krav. Därför är beslutet om årets jakt avgörande för hur denna process fortskrider.

Beslutet om att tillåta jakt ligger dock alltid hos landskapsregeringen och kommissionen kan inte aktivt förhindra ett beslut om att tillåta jakt utan kan endast agera utgående från vad landskapsregeringen har gjort.

Om landskapsregeringen beslutar om att hålla upp med jakten ligger alltså även ett beslut om att återuppta jakten helt i landskapsregeringens händer.

Camilla Gunell

Vicelantråd

Robin Juslin

Jaktförvaltare