DELA

Klargörande om alkolås och fotboja

Eftersom min insändare om rattfylleri väckt frågor angående nya påföljder vill jag komma med följande förtydliganden. Alkolås och fotboja som påföljd vid rattfylleri är två nya alternativ som ännu inte tillämpas på Åland.
Jag anser att lagen bör utformas på ett sådant sätt att en dömd rattfyllerist kan få sin bilkörning villkorad så att; den dömde endast får framföra motorfordon under förutsättning att det sker i bil med alkolås.
Rattfylleristen får förslagsvis själv bekosta lås och startavgift Hyran för ett alkolås torde bli cirka 100 euro i månaden och startavgiften cirka 500 euro.
Ett svenskt försök visar att av 862 personer som haft villkorlig körkortsåterkallelse med alkolås återföll bara en i rattfylleri under en tvååriga försökstid. Det kan jämföras med en kontrollgrupp bestående av 866 rattfylleridömda personer utan alkolås. Där återföll 57 personer i rattfylleri.

Fotboja kallas även intensiv elektronisk övervakning. Enligt min uppfattning skall fotboja vara som en slags husarrest. Den dömde avtjänar straffet i hemmet och får bara vistas utanför bostaden på särskilt angivna tider och för vissa bestämda ändamål.
Personen måste sköta sitt arbete och liknande uppgifter och får inte använda sig av alkohol eller droger under tiden med fotboja. Den största vinsten torde vara att tidigare unga ostraffade kan få en kännbar påföljd utan att hamna i fängelse som ju i vissa fall kan vara rena brottshögskolan
Fotboja är nästan lika ingripande som fängelse men man slipper en del av fängelsets negativa konsekvenser. Samhällstjänst, där en dags fängelse arbetas av med en timmes samhällstjänst är ett betydligt lindrigare alternativ än fotboja. Villkorligt fängelse anses tyvärr av allt för många dömda vara samma sak som att helt bli utan påföljd.

I Sverige har fotboja använts sedan 1991. Dels som alternativ till korta fängelsestraff och dels som avslutning och utslussning vid längre straff, användandet har successivt utökats. År 2005 påbörjade 2 886 klienter övervakning med fotboja, 259 av dessa avbröt övervakningen och avtjänade istället tiden i fängelse. I Sverige anses fotbojan kosta betydligt mindre än vistelse i fängelse. Därtill kommer att den dömde kan fortsätta att producera i sitt arbete och risken att bli socialt utslagen minskar.
Enligt svensk utvärdering har fotbojan fungerat. Det är få rattfyllerister som har misskött sig under tiden med fotboja, det är många som lyckats förbättra sin sociala situation och återfallen efter frigivningen har minskat vid utslussning.
De här två förslagen löser inte problemet med berusade förare, men kan vara lämpliga påföljder under vissa förhållanden.
Att införa nya sanktioner vid brott är en tidskrävande process. Åtgärder för att komma igång med det borde snarast vidtas.
Åke Mattsson