DELA

Ingen medveten förhalning

Med anledning av de skriverier och utlåtanden som gjorts på grund av att byggnads-och planläggningsnämnden i Lemland beviljat sökt byggnadslov för en fritidsstuga med tillhörande ekonomiebyggnader på holmen Idskär bör följande framföras; Vid behandling av en ansökan om byggnadslov prövas ansökan mot de lagar och förordningar som gäller vid ansökningstidpunkten. Inte enligt de eventuella förändringar som är att vänta. Allt för att säkerställa den sökandes rättsskydd.

Ansökan får inte medvetet förhalas av myndighet för att under tiden införa strängare restriktioner. Det fanns alltså inga förutsättningar att inte bevilja sökt byggnadslov på Idskär.
Vid inledande av ett planearbete kan kommunstyrelsen besluta om byggnads-och åtgärdsförbud för det aktuella området om högst 7 år, som kan förlängas av landskapsregeringen med ytterligare 3 år, totalt 10 år. Under denna tidsrymd har det bedömts rimligt att planearbetet bör slutföras för att olägenheten inte skall bli oskäligt för markägaren.
Arbetet med delgeneralplanen för Järsö/Nåtöområdet har pågått över 15 år och har ännu inte nått kommunfullmäktige för slutligt beslut. Ett beslut som för övrigt kan överprövas av berörd markägare. En plan under arbete har ingen juridisk rättsverkan innan den slutligt har fastställts och beslutet vunnit laga kraft.

Byggnads- och planläggningsnämnden har tålmodigt sett fram emot ett klarare och lätthanterligare regelsystem för Järsö/Nåtöområdet, och är den första att beklaga den långa handläggningstiden för delgeneralplanen. Det borde absolut inte få ta så lång tid. Idskär holme är 11 ha och har en ”teoretisk” byggrätt på 1660 kvm. Byggnadslagen medger en 15%;s byggnadsrätt. I det här fallet är byggnadsrätten ”teoretisk” (även om Ursula Koponen säger att det inte finns något som heter det, N.Å. 28 januari) eftersom det inte är möjligt i praktiken att utnyttja denna helt.

Skulle Byggnads-och planläggningsnämnden nu då helt plötsligt försöka att förhala ärendet för att invänta planens fastställelse, och att beslutet vunnit laga kraft, blir det en väldigt orättvis behandling av sökanden, och som dessutom är olaglig. Detta borde områdesarkitekt Ursula Koponen som uttalar sig i N.Å. 28 januari vara fullständigt medveten om, där för övrigt också hennes eget agerande har påverkat och dragit ut på beslutsprocessen. Vad det gäller miljövårdsinventering och miljöpolicy är det många intressen som skall kunna samspela för framtida bevarande av värdefull natur och miljö, allmännas intressen och framförallt markägarnas. Men trots allt ovanstående kanske det kan bli ett lyckligt slut med att landskapsregeringen kanske ges möjlighet att lösa in Idskär för allmännas intressen.
Byggnads-och planläggningsnämnden i Lemland
Yvonne Sundbom Korpi
Ordförande