DELA

Ingen kommunal stordrift

I Nya Ålands ledare den 29 november skriver ledaren att den enda kommun på Åland som förlorar på en kommunsammanslagning är Mariehamn.
Detta på grund av att Mariehamns stad har lägre kostnader än landsbygden.
Ledaren skriver vidare att Åland skulle vinna på en kommunsammanslagning genom så kallade stordriftsfördelar.

Då jag själv är väl insatt i min egen kommun, Saltvik, så anser jag att ledarens påstående inte stämmer med verkligheten, åtminstone inte i jämförelse med Saltvik.

Några exempel om ekonomin ( nettodriftskostnader per person )
Mariehamn Saltvik
Allmän förvaltning 190 292
Socialväsendet 2.021 1.433
Undervisning och kultur 1.250 1.168
Övriga tjänster 230 260
Summa 3.691 3.153

Dessutom kommer kostnaderna att stiga betydligt i Mariehamn då de har stora investeringar framför sig genom utbyggnad av äldreomsorgen och skolbyggnader.
I Saltvik har vi en äldreomsorg som är väl utbyggd utan köer, likaså inom barnomsorgen.
Båda med mycket kompetent och engagerad personal.
Vi har också två skolor som både till byggnaderna och till personalen är av mycket god kvalitet.

Ledaren är skriven i allmänna ordalag, vilket är beklagligt i denna viktiga fråga.
Dock i en sak är ledaren ytterst tydlig och det är att hon anser att det måste till stordrift inom den kommunala verksamheten.
Alla vet ju vad stordrift inom kommunerna betyder.
Det betyder stora skolor med elevgrupper om 25-30 elever ( mot dagens 15 elever ), det betyder större grupper i daghemmen, det betyder att äldreomsorgen blir mera opersonlig än vad den är idag.
Och naturligtvis betyder det att bestämmanderätten centraliseras.
Vill vi ha det så ?
Naturligtvis inte.

Därför bör
vi nu både för ekonomins skull, kvalitetens skull och närdemokratins skull behålla skolor, daghem och åldringsvård i varje kommun.
Den enda garanten för detta är att i stort behålla nuvarande kommunstruktur.
Runar Karlsson ( c )