DELA

Ingen grund för nytt kommunalförbund

Landskapsregeringens politik beträffande tvång att bilda kommunalförbund för socialtjänsten är dåligt underbyggd. Alla kommunalförbund har visat sig vara kostnadsdrivande och dyra för skattebetalarna. Om landskapsregeringen får sin vilja igenom kommer det att leda till skattehöjningar i kommunerna.

Det bästa sättet att säkra en bra socialservice för alla ålänningar är att landskapet tar över verksamheten.

Det är viktigt att all social verksamhet har en organisation som är öppen och kan granskas utan att gömmas i ett kommunalförbund. Att bilda kommunalförbund innebär att kommunerna inte kan ha någon som helst kontroll på ekonomin då beslutanderätten utövas på stämmor där ett fåtal kommuner kan bestämma allt. Tyvärr är det allmänt bland kommunpolitiker att kostnadsuppföljningen av kommunalförbund är och har varit bristfällig då ofta politiker med särintressen har representerat kommunen.

Det saknas grund för att bygga upp en ny stor byråkratisk organisation. Vårt lilla landskap har redan nog av sådana.

Barnskydd och handikappservice är de största klientgrupperna inom den nya föreslagna organisationen och där är frågor totalt olösta både till innehåll, organisation och kostnader.

Enligt lagförslaget som landskapsregeringen sänt ut till kommunerna hör barnskydd, handikappservice, vuxensocialarbete, inklusive utkomststöd, missbrukarvård samt barnatillsyningsmannens uppgifter till det nya kommunalförbundet.

Idag sköts missbrukarvården och fältarna centralt genom avtal mellan Mariehamns stad och kommunerna. Specialomsorgen sköts av Ålands omsorgsförbund. Enligt förslag kommer utkomststödet i framtiden att skötas av folkpensionsanstalten.

Det som då blir kvar är barnskyddet och och handikappservicen.

Lagförslaget är behäftat med så många olösta frågor och oklarheter att det inte finns någon grund för att bilda ett nytt kommunalförbund. I förslaget finns inga lösningar på gränsdragningsproblematiken gentemot äldreomsorg vad avser delade verksamhetsområden såsom hemtjänst, stöd för närståendevård och olika boenden och gentemot barnomsorg då det gäller samarbete inom barnskyddet, samt finanseringsfrågorna för detsamma.

Landskapsregeringen bör tänka om, för invånarnas bästa.

Obunden Samling

Bert Häggblom, Mariehamn

Runa-Lisa Jansson, Saltvik

Minna Leskinen, Mariehamn

Ingvar Björling, Geta

Leif Borg, Eckerö

Sven-Eric Carlsson, Eckerö

Karin Eklund, Geta

Ulf Eklund, Geta

Sussi Fagerström, Eckerö

Carl-Gustav Flink, Mariehamn

Henrietta Hellström, Eckerö

Janice Holmström, Saltvik.

Niclas Häggblom, Eckerö

Gunnie Jansson, Saltvik.

Dan Nyholm,, Saltvik

Ann Carlsson, Sund

Janice Holmström, Saltvik

Sofie Roxbäck, Hammarland,

Kerstin Renfors, Saltvik.

Agneta Rydström, Saltvik

Erica Scott, Lemland.

Kirsti Vördgren, Sund

Gun Åkerback, Saltvik,.

Viveka Landgärds, Mariehamn

Torolf Beckman, Lemland