DELA

Ingen ångvält över Övernäs!

Skolnämndens plötsliga beslut att slopa den åldersintegrerade undervisningen i åk 1-3 i Övernäs skola har varit det stora samtalsämnet bland föräldrar de senaste dagarna. Att saken har diskuterats i fullmäktige och att en utvärdering var under arbete var naturligtvis känt men att ett så här stort och viktigt beslut forceras fram på det här viset är fullkomligt obegripligt.
När man i ett demokratiskt samhälle fattar beslut som har långtgående konsekvenser bör man naturligtvis sträva efter ett så välunderbyggt beslut som möjligt, där de flesta som berörs får uttrycka sin åsikt. Som förälder till barn i två av de så kallade skutklasser (åk 1-3) kan jag med häpnad konstatera att vi föräldrar överhuvudtaget inte kontaktats i den här frågan. Efter kontakt med representanter för Hem och Skola fick jag veta att de blivit kontaktade av skolkansliet och ombetts komma in med en sammanställning av för- och nackdelarna med det befintliga systemet, men att tiden varit alltför begränsad för att kunna nå alla föräldrar.
Så här får det inte gå till! Alla föräldrar borde ha beretts möjlighet att komma fram med sina åsikter och synpunkter till exempel genom en enkät. Resultatet av enkäten skulle ha legat som grund för beslutet tillsammans med skolans och elevernas åsikter och övrig dokumentation.

Det som också upprör är att Övernäs Skola inte tillåts få arbetsro. För något år sedan slopades åldersintegreringen i årskurs 4-6, senaste höst drogs en av skutklasserna in (Fullriggaren), i höstas ryktades det att ytterligare en skutklass är på fallrepet. Nu skall åldersintegreringen slopas i åk 1-3 redan till inkommande höst! Det kan inte vara rätt att på det här sättet hela tiden skapa oro i skolan genom beslut som fattas över de berördas huvuden! Det kan inte vara rätt att det till hösten (om skolnämndens beslut verkställs) finns elever i åk 3 som har gått i tre olika klasser under sina tre första år i skolan!

Personligen har vi upplevt det nuvarande systemet i Övernäs skola som mycket positivt. Ettorna har välkomnats till skolan och klassen av sina äldre “faddrar” och inskolningen har varit mycket mjuk. Kompisar har det inte varit något brist på utan barnen leker med både de äldre och yngre eleverna i klassen. Samtidigt lär de känna de jämnåriga eleverna i parallellklasserna då man i vissa ämnen har sammanslagna undervisningsgrupper. Kontaktnätet/skyddsnätet blir större då man delat klassrum med elever som är både två år äldre och två år yngre än en själv.Undervisningen sköts av lärare som är kunniga och engagerade. Våra döttrars lärare arbetar på helt olika sätt men båda är duktiga på att se barnen och låta dem utvecklas och lära sig i sin egen takt.

Eftersom man på politiskt håll tydligt bestämt sig för att göra slut på åldersintegreringen tycker jag ändå att skolnämnden bör beakta den turbulens som skolan utsatts för de senaste åren och tillåta den arbetsro. Låt skolan i lugn och ro komma fram till en acceptabel övergång till åldershomogen undervisning och låt den få åtminstone till hösten 2008.
Skoldirektörens förslag om att invänta beslutet om skoldistriktsindelningen måste ju ses som det enda förnuftliga. Då vet man vilket elevunderlag Övernäs skola kommer att ha under de kommande åren och kan fatta ett välunderbyggt beslut. Om så inte görs är jag rädd för att vi igen till de närmaste åren stå inför sammanslagningar/indragningar av klasser. Övernäs skola måste tillåtas få arbetsro och fortsätta jobba för en trygg och bra skolmiljö där barnen trivs och lär sig med glädje. Ångvältsbeslut klarar vi oss utan!
Christel Sundman-Danielsson