DELA

Inga förhandlingar ännu inledda

Ålands kommunförbund är de åländska kommunernas intressebevakare gentemot landskapsregeringen. Vi förutsätter, på sakliga grunder och utan partipolitisk hänsyn, att gällande lagstiftning tillämpas därvid.
Kommunförbundet och landskapsregeringen är överens om att en miss gjorts från LR:s sida. Bibehållandet av kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna är en central målsättning enligt syftena med landskapsandelssystemet. Fördelningen ska följas upp och basbeloppen justeras vart fjärde år, för att följa den faktiska kostnadsutvecklingen för tillhandahållandet av servicen. För ändamålet beställde LR en uppföljning från Åsub år 2012, men den har sedan inte beaktats.

De belopp som nämnts från kommunförbundets sida har varit utgående från den av Åsubs konstaterade eftersläpningen i basbeloppen, med betoning på att siffrorna varken är exakta eller definitiva. Efter egna beräkningar har LR nu kommit fram till ett belopp som kraftigt avviker från dessa. Utredning över kostnadsfördelningens utveckling i sin helhet ska sedan göras i samråd med kommunerna. Där kan parterna föra fram andra relevanta aspekter och parametrar som bör beaktas. Några sådana förhandlingar har inte ännu inletts.

Faktum är emellertid att landskapsandelarna under uppföljningsperioden inte motsvarat kostnadsutvecklingen, som delvis härrör i nya och utökade lagstadgade uppgifter. Till skillnad från tidigare års motsvarande uppföljningar har det skett en betydande förskjutning i kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna, till de senares nackdel. Lagstiftarens avsikt har i förarbetena varit tydlig; konstateras en förskjutning ska den korrigeras.

Landskapsandelarna bygger på ett komplicerat system, och parterna är överens om att systemet i sin helhet behöver ses över och korrigeras, inte minst med anledning av den förestående servicereformen. Inför en sådan förändring bör dock de centrala målsättningarna enligt det gällande regelverket beaktas.
Erik Brunström
Förbundsdirektör ÅKF